Splošna vprašanja

Javni skladi Republike Slovenije razpisujejo javne razpise za nepovratna sredstva in javne razpise za ugodna financiranja (krediti). 

Javne razpise razpisujejo Ministrstva Republike Slovenije (največkrat Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Eko Sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad in drugi javni skladi. Javne razpise razpisujejo tudi različni regionalni skladi.

V vsaki razpisni dokumentaciji javnega razpisa so objavljeni splošni in posebni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da lahko kandidira na specifičen javni razpis. V splošnem pa je potrebno zasledovati osnovne pogoje, objavljene TUKAJ.

Na javne razpise se skladno s pogoji oziroma z zahtevami posameznega razpisa lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji. 

Pravne ali fizične oseba se morajo ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo in morajo biti organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Prav tako mora podjetje izpolnjevati vse pogoje in zahteve javnega razpisa, ki jih lahko najdete v razpisni dokumentacije ali se posvetujete z nami, kot strokovnjaki za javne razpise.

Prijava na javni razpis zajema aktivnosti:

 1. Pregledamo vaše podjetje (dejavnost, bilanca in poslovni izid, projekti,…)
 2. Skupaj z vami izberemo ustrezno financiranje (kredit ali nepovratna sredstva)
 3. Glede na javni razpis oblikujemo projekt prijave
 4. Pripravimo dokumentacijo in vodimo prijavo
 5. Uspešno oddamo vlogo
 6. Po prejetju pozitivne odločbe o izboru, poročamo stroške in vodimo projekt dokumentacije
 7. Po končanju projekta smo z vami tudi v primeru inšpekcijskih nadzorov.

 

 

Strošek prijave na javni razpis je v največ primerih razdeljen iz:

 1. fiksnega dela, ki obsega:
  1. svetovanje pri pripravi vloge, da ustreza razpisnim pogojem,
  2. operativno komuniciranje z MGRT v zvezi s prijavo na razpis,
  3. izdelavo vloge za prijavo na razpis,
  4. usmerjanje Naročnika, da bo ravnal v skladu z zahtevami razpisa in pogodbo, ki jo je oziroma jo bodo sklenili z razpisovalcem,
  5. oddajo popolne vloge na javni razpis.
 2. variabilnega dela, ki obsega:
  1. podporo pri izvajanju projekta,
  2. podporo pri preverjanju ustreznosti dovoljene višine že prejetih sredstev iz shem državnih pomoči, iz katerih se bodo dodeljevala razpisna sredstva,
  3. usmerjanje pri pisanju poročil, pregled celotnih poročil za posamezni zahtevek,
  4. vlaganje posameznih zahtevkov za izplačila nepovratnih sredstev,
  5. operativno komuniciranje z MGRT v zvezi z izvajanjem projekta,
  6. sodelovanje v primeru nadzora nad izvajanjem projekta v fazi razpisa in ob njegovem zaključku.

Fiksni del stroška prijave je odvisen od zahtevnosti izdelave projektne dokumentacije, medtem ko se variabilni del razlikuje glede na zahtevnost in tip projekta (nepovratna sredstva ali kredit) ter dolžino trajanja projekta. 

Evropska komisija je za potrebe javnih razpisov in priprave statističnih poročil pripravila t. i. Smernice za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Pri opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo naslednja merila:

 • število zaposlenih,
 • letni promet,
 • letna bilančna vsota.

Kategorijo tako sestavljajo podjetja,

 • ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi,
 • katerih letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Podjetje mora izpolnjevati merilo glede števila zaposlenih, da se šteje za mikro, malo in srednje veliko podjetje. Lahko pa izbira, ali bo upoštevalo merilo glede prometa ali glede zgornje meje bilančne vsote. Podjetju torej ni treba izpolnjevati obeh zahtev in lahko presega eno od njiju, ne da bi to vplivalo na njegov status.

Glede na navedena merila poznamo v Evropski uniji štiri velikosti podjetij.

Mikro podjetja:

 • ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi,
 • katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 2 milijonov evrov.

Mala podjetja:

 • ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi,
 • katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 10 milijonov evrov.

Srednje velika podjetja:

 • ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi,
 • katerih letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Velika podjetja:

 • so opredeljena kot podjetja, ki presegajo merila srednje velikega podjetja.

Nepovratna sredstva

Trenutno aktualne javne razpise za nepovratna sredstva si lahko pogledate TUKAJ.

V vsaki razpisni dokumentaciji javnega razpisa za nepovratna sredstva so objavljeni splošni in posebni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da lahko kandidira na specifičen javni razpis za nepovratna sredstva.

V splošnem pa je potrebno zasledovati osnovne pogoje, objavljene TUKAJ.

Javni razpisi za nepovratna sredstva v veliki večini podpirajo investicije, ki so del prednostih področji razvoja Evropske Unije. 

Ta prednostna področja so, kot navedeno spodaj v sliki:

 

Graf prednostna področja S5

Povratna sredstva

Trenutno aktualne javne razpise za povratna sredstva si lahko pogledate TUKAJ.

V vsaki razpisni dokumentaciji javnega razpisa za povratna sredstva so objavljeni splošni in posebni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da lahko kandidira na specifičen javni razpis za povratna sredstva.

V splošnem pa je potrebno zasledovati osnovne pogoje, objavljene TUKAJ.

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Kontaktirajte našega strokovnjaka za nepovratna ali povratna sredstva in z veseljem vam bosta odgovorila na vsa odprta vprašanja.

Matej Voršnik

Matej Voršnik

Strokovnjak za NEPOVRATNA sredstva

 

Svetovanje na področju sredstev za izvedbo gradbenih investicij, digitalizacije podjetji, nakupe strojev in drugih investicij.

 

 

Tel. št.: +386 51 681 552
Mail: matej@eudace.eu

Marko Likar

Marko Likar

Strokovnjak za POVRATNA sredstva

 

Svetovanje na področju pridobivanja ugodnih likvidnostnih denarnih sredstev in denarnih sredstev za investicije.

 

 

Tel. št.: +386 31 418 333
Mail: marko@eudace.eu