Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
digitalna transformacija

Javni poziv P4D – Digitalna transformacija podjetji


Nepovratna sredstva do 100.000 EUR

Kratek opis

Izkoristite razpis za nepovratna sredstva do 100.000 EUR za digitalno transformacijo podjetji.

 • Višina sofinanciranja: do 60% oziroma od 30.000 EUR do 100.000 EUR
 • Rok oddaje: 1.9.2021
 • Okvirna skupna višina sredstev: 30.000.000 EUR (dovolj za približno 300 podjetji)

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad bo v letošnjem letu ponovno objavil javni razpis P4D – digitalna transformacija podjetji, kjer lahko podjetja pridobite do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za digitalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje digitalne transformacije podjetji je:

 • spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah,
 • dvig upravljavskih kapacitet,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
 • izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Predmet javnega razpisa P4D

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Digitalna transformacija zajema naslednja področja:

 • izboljšave izkušnje kupca,
 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju,
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • razvoj digitalne kulture,
 • vpeljavo kibernetske varnosti in
 • izvedbo projektov industrije 4.0.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavite naslednji upravičenci:

 • ste mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenih na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
 • ste pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ste organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruge,
 • nimate neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva,
 • imate v vsakem trenutku poravnane vse obveznosti do FURS
 • med vami in ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene
  hujše nepravilnosti
 • za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niste in ne boste pridobili sredstev iz drugih javnih virov.

Merila ocenjevanja na razpisu

Upravičeni stroški

Datum upravičenih stroškov bo verjetno od 1.10.2021 do 30.9.2023.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo digitalne transformacije.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter / ali stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev, itd.), ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene, skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Posebni pogoji prijave

 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki
  jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja.
 • Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij:
  • Izkušnja kupca,
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0.
 • Vlagatelji, ki so prejeli sredstva na javnem razpisu Sklada pri produktu P4D 2019-2023 (Uradni list RS št. 62/19) ali P4D-C19 (Uradni list RS št. 110/20) niso upravičeni do prijave
  na ta javni razpis.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov