Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
eko sklad subvencije

Javni poziv Eko sklad – subvencije in kredit


Pridobite do 200.000 EUR nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo.

Kratek opis

Namen javnega poziva za Eko sklad subvencije je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

 • Višina spodbude: do 20 % investicije (do 25% v Triglavskem narodnem parku) – max. 200.000 eur (de minimis)
 • Višina kredita: do 80% naložbe (najnižji znesek 25.000 EUR, najvišji 2.000.000 EUR)
  • Obrestna mera: 1,3% + 3-mesečni EURIBOR
  • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
  • Moratorij: do 12 mesecev
  • Zavarovanje:
   • 4 bianco menice + eden od naštetih zavarovanj (hipoteka na nepremičnino, zastavo premičnine, drugi instrumenti zavarovanja)
 • Datum odprtja: trenutno odprt

Vsebina

Predmet javnega razpisa Eko sklad subvencije ali kredita

V okviru javnega razpisa lahko različne družbe in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, pridobite

 • subvencijo v višini 20% investicije ali maksimalno 200.000 EUR. Sredstva se razdelijo v obliki subvencije oziroma nepovratnih sredstev.
 • ugoden kredit

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Namen javnega razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov:

 • učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih,
 • ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter
 • ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci

Eko sklad subvencije lahko pridobijo naslednji upravičenci:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev Eko sklad subvencije:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

 • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali,
 • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov