Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
mednarodni sejmi javni razpis

Javni poziv za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij v tujini v letih 2019-2022


Pridobite nepovratna sredstva za nastop na mednarodnih sejmih!

Kratek opis

Javni razpis za povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP in razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.

 • Razpisnik: SPIRIT
 • Višina sofinanciranja: glej pod vsebino razpisa
 • Oddajni rok: 3.9.2021, 5.1.2022, 16.5.2022

Vsebina

Namen javnega razpisa

Preko sofinanciranja individualnih nastopov (sejmi) podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti.

Regija izvajanja:

– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

– Kohezijska regija Zahodna Slovenija

Ciljne skupine/upravičenci: MSP-ji

Splošni pogoji

 • Mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba , ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik;
 • prijavitelj nima neporavnanih zapadlih do posredniškega organa in izvajalskih institucij posredniškega organa (SPS, SPIRIT, SRRS);
 • prijavitelj nima neporavnanih zapadlih do FURS (v višini 50 EUR ali več)
 • prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja
 • prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah

Posebni pogoji

 • zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge je prijavitelj zaposloval vsaj 1 osebo (polni delovni čas ali krajši delovni čas)
 • sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge
 • sejemski nastop mora biti zaključen do vključno datuma, ki je naveden v spodnji sliki
 • prijavitelj se mora mednarodnega sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec (dokazilo: prijavnica na sejem)
 • prijavitelj se lahko prijavi samo z 1 vlogo, v kateri lahko opravlja samo 1 operacijo
 • prijavitelj, ki ima sedež v Zahodni kohezijski regiji lahko ima največ 4 pogodbe o sofinanciranju
 • prijavitelj, ki ima sedež v Vzhodni kohezijski regiji lahko ima največ 11 pogodb o sofinanciranju

Pogoji za operacijo

 • Mednarodni sejem mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci;
 • velikost razstavnega prostora mora biti vsaj 5 m^2.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški:

 • najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
 • stroški tehničnih priključkov,
 • stroški upravljanja razstavnega prostora in
 • stroški sejemske opreme.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja

 

Roki za oddajo vlog

Rok* Obdobje za oddajo vloge Stanje
10. rok: 5. 1. 2022 4. 9. 2021 – 5. 1. 2022 Sprejemajo vloge
11. rok: 16. 5. 2022 6. 1. 2022 – 16. 5. 2022 Vloge še ni mogoče oddati

To je datum, do katerega SPIRIT sprejema vloge za posamezni rok, pri tem pa potencialne prijavitelje opozarjajo še na posebni pogoj za prijavitelje iz točke 4.2.2. javnega razpisa, kjer je navedeno, da sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov