Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis BIZI LIKVIDNOST


Izredno ugoden kredit po 0,5% fiksni obrestni meri naprej za blažitev energetske krize in odpravo posledic poplav.

Kratek opis

Javni razpis za izredno ugodno posojilo od 80.000 EUR do 500.000 EUR, z obrestno mero že od 0,5 FIKSNO naprej!

 • Višina financiranja: od najmanj 80.000 EUR do 500.000 EUR
 • Obrestna mera (odvisno namena):
  • ENERGETSKA KRIZA (glede na sedež vlagatelja):
   • Na obmejnih območjih: FIKSNA 1,5% letno
   • Ostala območja: FIKSNA 1,7% letno
   • Obrestna mera se lahko zmanjša za 0,5% točke, če bo vlagatelj v obdobju do 31.5.2024 glede na stanje 31.12.2022:
    • izkazal zmanjšanje porabe energije za vsaj 5,00% glede na izhodiščno stanje ali
    • pridobil ISO 14001 ali 50001 ali izvedel energetski pregled
  • ZARADI POPLAV:
   • FIKSNA 0,5% letno
 • Ročnost:
  • Najmanj 2 leti in največ 7 let
 • Zavarovanje:
  • 10 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic
 • Oddaja vloge:
  • od 30.10.2023 do 8.12.2023 oziroma do porabe sredstev

 

Vsebina

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo (ugodni kredit) za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Odpiranje vlog bo potekalo tedensko in do porabe sredstev, kar pomeni, da je potrebno vlogo oddati čim prej. V kolikor vas zanima oddaja vloge, nas kontaktirajte še danes.

 

Namen javnega razpisa

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgustu 2023 in zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:

 • izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
 • dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
 • vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
 • vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
 • obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.

Cilji javnega razpisa

 • obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023 in zaradi energetske krize,
 • večja konkurenčnost in produktivnost,
 • izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/ izgub energije

Upravičeni stroški

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer:
  • nova in rabljena oprema (proizveden od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (proizveden od 1. 1. 2020 naprej),
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema,
 • Stroški obratnih sredstev: stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI ipd.), stroški materiala in blaga.

Splošni pogoji za kandidiranje

 • pri obravnavi vloge se izhaja iz finančni izkazov za leto 2022, objavljenih na ebonitete.si;
 • k vlogi je potrebno priložiti finančne izkaze za poslovanje v 2023 za mesece pred oddajo vloge
 • bonitetna ocena na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, mora biti najmanj 4,00
 • na dan 31.12.2023 neto finančni dolg na EBIDTO ne sme presegati 6,00.
 • prijavitelj mora dokazati upravičenost kandidiranja na linijah na način:
  • ENERGETSKA KRIZA: v primeru negativnih posledic zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ter soočil z nenadnim zmanjšanjem likvidnosti oziroma da se sooča z negativnimi posledicami zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje, mora biti to razvidno iz Poslovne dokumentacije
  • POPLAVE: Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA.
 • skupna vsota pomoči (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.
 • Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00% od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022.

Upravičeni prijavitelji

 • mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • vpisani v sodni register pred 1.1.2022
 • nimate registrirane glavne dejavnosti iz spodnjega seznama:
  • 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
  • 02 Gozdarstvo,
  • 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
  • 05 Pridobivanje premoga,
  • 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
  • 07 Pridobivanje rud,
  • 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
  • 09 Storitve za rudarstvo,
  • 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
  • 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  • 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
  • 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
  • 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
  • 24 Proizvodnja kovin,
  • 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
  • 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • 46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
  • 47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
  • 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
  • 50 Vodni promet,
  • 51 Zračni promet,
  • 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
  • 53 Poštna in kurirska dejavnost,
  • 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
  • 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
  • 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
  • 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
  • 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
  • 94 Dejavnost članskih organizacij,
  • 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
  • 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
  • 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov