Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis BIZI LIKVIDNOST


Izredno ugoden kredit že od 1% fiksni obrestni meri ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Kratek opis

Javni razpis za izredno ugodno posojilo od 80.000 EUR do 500.000 EUR, z obrestno mero že od 1,0 FIKSNO naprej, v kolikor do 30.11. izpolnite določene pogoje.

 • Višina financiranja: od najmanj 80.000 EUR do 500.000 EUR
 • Obrestna mera (odvisno namena):
  • ENERGETSKA KRIZA (glede na sedež vlagatelja):
   • Na obmejnih območjih: FIKSNA 3% letno
   • Ostala območja: FIKSNA 3,5% letno
   • se lahko zmanjša za 2% ob izkazovanju določenih pogojev (glej desno)
 • Ročnost:
  • Najmanj 2 leti in največ 5 let
 • Zavarovanje:
  • 10 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice
 • Možna oddaja javnega razpisa: 8.4.2024 naprej

 

Vsebina

Slovenski regionalni razvojni sklad je ponovno objavil BIZI LIKVIDNOST – ENERGIJA.

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST – ENERGIJA je po vsebini likvidnostno posojilo (ugodni kredit) za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Odpiranje vlog bo potekalo tedensko in do porabe sredstev, kar pomeni, da je potrebno vlogo oddati čim prej. V kolikor vas zanima oddaja vloge, nas kontaktirajte še danes.

Namen javnega razpisa

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:

 • izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
 • dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
 • vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
 • vlaganjih na področju učinkovite rabe energije.

Cilji javnega razpisa

Javni razpis zasleduje uvedbo enega izmed spodnjih ukrepov v podjetjih:

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10%)
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) (za vsaj 10%) Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) (za vsaj 10 %)

Pogoji kreditiranja

 • Višina financiranja: od najmanj 80.000 EUR do 500.000 EUR
 • Obrestna mera (odvisno namena):
  • ENERGETSKA KRIZA (glede na sedež vlagatelja):
   • Na obmejnih območjih: FIKSNA 3% letno
   • Ostala območja: FIKSNA 3,5% letno
   • Obrestna mera se lahko zmanjša za 2% točki, če bo vlagatelj v obdobju do 30.11.2024 glede na stanje 31.12.2023, če bo vlagatelj izkazal:
    • zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 20 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,
    • razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, izdelan po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS,
    • certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001 po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS ali
    • povečanje deleža OVE na letni ravni v skupni rabi energije za vsaj 20%,
 • Ročnost:
  • Najmanj 2 leti in največ 5 let
 • Zavarovanje:
  • 10 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice
 • Možna oddaja javnega razpisa: 8.4.2024 naprej

Upravičeni stroški

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije.
 • Neopredmetena sredstva, in sice, programska oprema za namene optimizacije porabe energije.
 • Stroški obratnih sredstev:
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
  • stroški materiala in blaga.

Splošni pogoji za kandidiranje

 • pri obravnavi vloge se izhaja iz finančni izkazov za leto 2022, objavljenih na ebonitete.si;
 • k vlogi je potrebno priložiti finančne izkaze za poslovanje v 2023
 • bonitetna ocena na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, mora biti najmanj 4,00
 • Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje po zadnjih uradno objavljenih finančnih izkazih.
 • pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost mora na podlagi zadnjih objavljenih letnih poročil izkazovati kazalnik neto finančni dolg na EBITDA
  največ 6,00.
 • prijavitelj mora dokazati upravičenost kandidiranja na linijah na način:
  • ENERGETSKA KRIZA: v primeru negativnih posledic zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ter soočil z nenadnim zmanjšanjem likvidnosti oziroma da se sooča z negativnimi posledicami zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje, mora biti to razvidno iz Poslovne dokumentacije
 • Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2024 naprej. Skrajni rok zaključka projekta je do 30. 6. 2025 oz. najkasneje do 30. 11. 2024 za projekte, ki bodo uveljavljali znižanje pogodbene obrestne mere, kot je opredeljeno v 2. točki 5. poglavja javnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji

 • mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • vpisani v sodni register pred 1.1.2022
 • nimate registrirane glavne dejavnosti iz spodnjega seznama:
  • 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
  • 02 Gozdarstvo,
  • 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
  • 05 Pridobivanje premoga,
  • 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
  • 07 Pridobivanje rud,
  • 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
  • 09 Storitve za rudarstvo,
  • 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
  • 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  • 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
  • 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
  • 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
  • 24 Proizvodnja kovin,
  • 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
  • 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • 46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
  • 47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
  • 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
  • 50 Vodni promet,
  • 51 Zračni promet,
  • 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
  • 53 Poštna in kurirska dejavnost,
  • 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
  • 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
  • 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
  • 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
  • 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
  • 94 Dejavnost članskih organizacij,
  • 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
  • 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
  • 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov