Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Javni razpis za nakup strojev

Javni razpis BIZI NOO – nakup strojev in gradnjo


V kratkem bo objavljen NOV JAVNI RAZPIS za NEPOVRATNA SREDSTVA za nakup OSNOVNIH SREDSTEV

Kratek opis

Javni razpis za nepovratna sredstva za nakup OSNOVNIH SREDSTEV – proizvodnih strojev ali gradnjo proizvodnje, skladišč (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva).

 

 • Upravičeni stroški:
  • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
   (do največ 50% upravičene vrednosti projekta),
  • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije), stroji za manjšo porabo energije (npr.
   sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja.
  • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme
 • mikro, mala in srednja podjetja na obmejnih problemskih območjih 
 • Višina sofinanciranja:
  • Nepovratna sredstva: do 50% (od 50.000 EUR do 160.000 EUR)
  • Kreditiranje: od 25.000 EUR do 500.000 EUR (ista vloga)
 • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge, datum zaključka 18.10.2025
 • Rok oddaje: 16.6.2023

POVEZAVA DO TOČKOVNIKA

 

Vsebina

Nepovratna sredstva BIZI NOO za nakup proizvodnih strojev in gradnjo proizvodnih objektov

Objavljen je javni razpis BIZI NOO za nepovratna sredstva za nakup OSNOVNIH SREDSTEV za proizvodnje (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – stroji) ter gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo objektov.

Za podrobnejše informacije o izpolnjevanju pogojev si preberite POSEBNE POGOJE na koncu strani. 

Namen javnega razpisa BIZI NOO

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Ohranjanja oz. povečevanja zaposlenih,
 • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet javnega razpisa BIZI NOO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci

Kandidirajo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja iz obmejnih problemskih območjih.

Obmejna problemska območja

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. ..

Upravičeni stroški

Delež skupnega sofinanciranja projekta (posojilo in nepovratna sredstva) je največ vključno 75%, upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Znotraj navedenega deleža je lahko v primeru regionalne sheme državnih pomoči delež nepovratnih sredstev oziroma državne pomoči največ v višini, kot je opredeljeno v 11. točki podpoglavja 2.2 tega javnega razpisa, v primeru sheme de minimis pa je potrebno upoštevati zlasti omejitve iz 14. točke podpoglavja 2.2. tega javnega razpisa.

Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25%, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50% upravičene vrednosti projekta).
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter dodatno po shemi de minimis nova oprema in stroji za manjšo porabo energije vlagatelja (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena samooskrbi vlagatelja.
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Nakup transportnih vozil in delovnih strojev ni upravičen strošek.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov

 • Produkt BIZI NOO: najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.
 • Produkt BIZI NOO POSOJILO: najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR. Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol

Odstotek povračila je odvisen od lokacije podjetja:

Posojilni pogoji (produkt BIZI NOO POSOJILO)

 • Obrestna mera je fiksna od 2,95% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene.
 • Doba vračanja:
  • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
  • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
  • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov financiranega projekta je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR.

Posebni pogoji

 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti v primeru vloge na produkt BIZI NOO POSOJILO, ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete. si, najmanj 5,00.
 • Vlagatelj mora po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2022 izkazovati povprečno najmanj 1,00 zaposleno osebo po delovnih urah (Ajpes).
 • Pri projektih za razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda se mora zmanjšati vsaj za 10%, hkrati se mora poraba materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10%, pri čemer se šteje, da je slednji pogoj izpolnjen tudi, če se vsaj 10% končnega proizvoda lahko reciklira in ponovno uporabi.
 • Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
 • Vlagatelj ne sme izkazovati negativnega kapitala.
 • Pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se bodo ponovno uporabila. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih še 3 leta po zaključku projekta. Izhodiščno stanje števila zaposlenih je število zaposlenih na dan 31. 12. 2022.
 • Projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2022. Izhodiščna vrednost se primerja z bilančnimi podatki na dan 31. 12. v letu po zaključku projekta.
 • Upravičenec mora ohraniti sedež/poslovno enoto/ podružnico podjetja in dejavnost podjetja v upravičenem območju še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja. V kolikor bi se ugotovilo, da se projekt ni izvedel v upravičenem območju, Sklad odstopi od pogodb/e, upravičenec pa mora vrniti prejeta nepovratna sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva Sklada in skladno s tem pozivom, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na TRR upravičenca do dneva nakazila nepovratnih sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
 • Sofinancirana oprema ne sme biti prodana, oddana v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju treh let po zaključku projekta. Sofinancirana oprema se lahko izjemoma na podlagi soglasja Sklada zamenja zgolj za enakovredno ali boljšo, s katero bodo doseženi načrtovani učinki projekta

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov