Javni razpis za občine – izgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih


Nepovratna sredstva za izgradnjo sončnih elektrarn za občine

Kratek opis

Sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih v lasti občine ali Republike Slovenije za obdobje 2024 do 2026.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov oz. največ 730,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči

Datum prijave: do porabe sredstev oz 10.2.2025

Vsebina

Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko je objavilo nov javni razpis za sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih v lasti občine ali Republike Slovenije za obdobje 2024 do 2026.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo. Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije (z ali brez baterijskih hranilnikov) na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo (v nadaljevanju: projekt), katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Upravičenci

Vlagatelji po tem javnem razpisu so:

 • Občine:
  • samostojno,
  • kot vodilni partner v konzorciju občin,
  • kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo na obstoječih javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW,
  • nakup in vgradnja opreme (gradbena, obrtniška in instalacijska dela), ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz sončne energije, baterijskih hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za samooskrbo, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter zagon sistema samooskrbe,
  • storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % upravičenih stroškov projekta in
  • storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta

Višina upravičenih stroškov

Višina sofinanciranja je odvisna od postopka, po katerem se izvede projekt:

 • Po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva: do 49% oz. 358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči
 • Po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva: do 100%, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči

V obeh primerih ne več kot 5.000.000,00 EUR na vlogo.

Obdobje upravičenosti

 • Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.
 • Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške projekta, od 1. 1. 2023 do 27. 2. 2026.

Projekti, ki so fizično in finančno že zaključeni pred oddajo vloge, niso upravičeni do sofinanciranja.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov