Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
JR STKTP NOO 2022-2025

Javni razpis za krožno gospodarstvo – JR STKTP NOO 2022-2025


Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Kratek opis

Javna agencija SPIRIT je objavila nov javni razpis namenjen strokovni in finančni podpori zagonskim mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov.

Razpisnik: SPIRIT

Okvirna višina sredstev:

SKLOP I: 14.972.400,00 EUR

SKLOP II: 3.000.000,00 EUR

Datum oddaje:

SKLOP I: trenutno ni razpisanih rokov

SKLOP II :

  • 5. rok: 15. 4. 2024

 

 

Vsebina

Namen javnega razpisa:

strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Predmet javnega razpisa:

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

SKLOP I 

 • je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

SKLOP I poteka v dveh FAZAH:

FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) – po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

SKLOP II

 • je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.

Razdeljen je v dve skupini:

 1. Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP

V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

 1. Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP

V to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Upravičeni stroški za sofinanciranje:

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B). V upravičene stroške niso všteti nakupi kmetijskih strojev in mehanizacije.

FAZA A (FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.):

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve (v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije)

FAZA B (Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR (SKLOP I) ali od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR (SKLOP II) v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja:

 • Stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme
 • Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
 • Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč
 • Stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog
 • Stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci

Trajanje 7 mesecev.

Višina sofinanciranja

FAZA A: 100%
Shema pomoči de minimis.

V obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.

 • Sklop I: pomoč v višini do 34.770 evrov
 • Sklop II: do 18.300 evrov.

FAZA B: do 50%/do 70%
Shema pomoči de minimis/shema državne pomoči RRI/shema državne pomoči MSP.

 • Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
 • Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva:

2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

Pogoji za prijavitelje sklop I in sklop II:

Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti na sledečih sektorjih: a) ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, c) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov