Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Mikro spodbude les

Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)


Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji – sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Kratek opis

MGRT je objavil nov javni razpis za dvig konkurenčnosti in rast mikropodjetij na področju lesarstva. Cilj je povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost.

Višina sofinanciranja:  Do 60% stroškov investicije oziroma

Okvirna višina sredstev: 1.000.000 EUR

Datum oddaje: 30.6.2022

Razpisnik: MGRT

Vsebina

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Višina sofinanciranja:

Do 60% stroškov investicije oziroma med minimalno 5.000 EUR – max 50.000 EUR

Okvirna višina sredstev: 1.000.000 EUR

Osnovni pogoji za prijavo:

  • Mikro podjetje, ki ima do 5 zaposlenih
  • Ima registrirano dejavnost C16 oziroma C31 (razen C31.03 – proizvodnja žimnic)
  • Podjetje se ni prijavilo na razpis NOO LES
  • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna)
  • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge
  • Standardni pogoji vseh razpisov (plačani davki, ni podjetje v težavah…)

Upravičeni stroški za sofinanciranje:

  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
  • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  • Stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega

Po razpisu so neupravičeni tudi stroški za nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov in peči (vse, kar je v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno).

Neupravičeni so tudi stroški za nakup licenc za splošne pisarniške programe (npr. MS Office) in splošne operacijske sisteme (npr. MS Windows).

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 15. 10. 2023.

Datum oddaje: 

30.6.2022 in 18.11.2022

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov