Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Mikro spodbude les

Javni razpis P4LM 2023 – spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24


Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji – sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Kratek opis

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis za dvig konkurenčnosti in rast mikropodjetij na področju lesarstva P4LM 2023. Nepovratna sredstva v lesarstvu do 60%!

Višina sofinanciranja:  Do 60% stroškov investicije oziroma

Višina razpisanih sredstev: 1.800.000 EUR

Datum oddaje: 15.9.2023

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa P4LM 2023

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Predmet javnega razpisa P4LM 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Ciljne skupine/upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev.

Višina sofinanciranja

Stopnja sofinanciranja je do 60%.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 15.000,00 EUR ter največ 70.000,00 EUR. Minimalna višina upravičenih stroškov je 25.000,00 EUR brez DDV.

Obdobje upravičenih stroškov

Upravičeni stroški morajo nastati in projekt mora biti zaključen najkasneje:

  1. do 15. 11. 2023 za pridobitev sredstev v letu 2023, oziroma
  2. najkasneje do 15. 10. 2024 za pridobitev sredstev v letu 2024.

Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja

Upravičeni so naslednji stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
  • stroški transporta, montaže in zagona opreme
    • V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces, v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo programske opreme izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Točkovnik javnega razpisa

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov