Javni razpis P1 Plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


Izkoristite financiranje do 1,25 milijona EUR!

Kratek opis

Javni razpis P1 plus 2021 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj mikro, malih in srednjih podjetij preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

 • financiranje do:

  • 1,25 milijona EUR za INVESTICIJE

  • 200.000 EUR za OBRATNA SREDSTVA
 • obrestna mera že od 0,5% + 6-mesečni EURIBOR

 • Ročnost kredita: do 10 let (možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev)

 • Razpis je trenutno še odprt!

Vsebina

Predmet javnega razpisa P1 Plus

Predmet javnega razpisa P1 Plus 2021 je omogočanje olajšanega postopka financiranja zaradi garancije SPS-a ter cenejšega financiranja, ki je rezultat subvencije obrestne mere.

 • Garancija za bančni kredit P1 Plus 2021:

SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.

 • Subvencija obrestne mere:

Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.

Vstopni pogoji:

Prijavijo se lahko podjetja, ki spadajo v spodaj omenjene kategorije.

 • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
 • poslovne enote organizirane kot d.o.o., s.p., zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu,
 • na Bisnode (Gvin) dosegati bonitetno oceno vsaj D2.

Upravičeni stroški za P1 Plus 2021:

Za pridobitev garancije in znižane obrestne mere so upravičeni naslednji stroški:

1) INVESTICIJSKA VLAGANJA:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

2) OBRATNA SREDSTVA:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na del in stroški prehrane med delom).