Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Javni poziv za vavčerje

Javni razpis P7 2021 – likvidnostno posojilo


Zelo ugoden kredit 25.000 EUR.

Kratek opis

Zelo ugodno posojilo za vse dejavnosti!

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Višina financiranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Ročnost kredita: od 2 do 5 let

Moratorij: od 1 do 6 mesecev (možnost podaljšanja do 1/2 ročnosti)

Obrestna mera: 0,8% + 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere)

Zavarovanje: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice

Oddajni rok: 20.01.2022 do 14:00, 10.02.2022 do 14:00 in 1.03.2022 do 14:00

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7 2021, v katerem lahko podjetja zaprosijo za kredit v znesku med 5.000 EUR – 25.000 EUR. Posojilo je brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov s strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vstopni pogoji

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • Na dan oddaje vloge posluje vsaj 6 mesecev z isto davčno številko
 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • Ne sme delovati v eni izmed prepovednih dejavnosti (klasične prepovedane dejavnosti na SPS)
 • Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit. Vlagatelji, katerim je bila odobrena vloga po razpisu P7-2 2020, P7-3 2021 in P7-4 2021 niso upravičeni do mikrokredita po tem razpisu.

Upravičeni stroški

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov