Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Javni razpis za občine

Javni razpisi za ugodno posojilo za občine


Občine lahko pridobite do 4 milijonov ugodnega posojila.

Kratek opis

Ugodna posojila za občine na območju Republike Slovenije za izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture.

 • Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Višina financiranja: od 40.000 EUR do 4.000.000 EUR (celotni stroški projekta ne smejo presegati 25.000.000 EUR)
 • Ročnost kredita: do 240 mesecev + možnost moratorija do 60 mesecev
 • Obrestna mera: fiksna med 0,51% in 2,14% ali spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,49% do 1,66% letno
 • Oddajni rok: 30.6., 30.7., 6.9., 4.10.

Vsebina

Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki ga lahko izkoristijo vse občine na območju Republike Slovenije.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje spodnji cilj:

 • izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Izboljšanje cestne infrastrukture,
  • Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
  • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Obnova socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
  • Izboljšanje gospodarskega razvoja,
  • Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Vstopni pogoji

 1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
 2. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o ne odobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
 3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
 4. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za sofinanciranje Sklada pri  posameznem projektu ali projektno sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vrsto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe javnega razpisa se termin projekt se smiselno uporablja tako za sofinanciranje posameznega projekta kot tudi projektnega financiranja za več projektov.
 5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
 6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
 7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
 8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31.12.2020.
 9. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
 10. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
 11. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
 12. 84.11 Splošna dejavnost javne uprave

Upravičeni stroški

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov posameznega projekta, v kar se všteva tudi ne povračljiv DDV. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne sme presegati 50% celotnega projekta oz. 100% upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90% stroškov v primeru Vzhodne kohezijske regije oz. 70% v primeru Zahodne kohezijske regije

 • Nakup objektov javne infrastrukture
 • Gradnja objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema
 • Novi delovni stroji
 • Prevozna sredstva

Posebni pogoji za vlagatelje

 1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
 2. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31.12.2022 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka projekta.
 3. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31.12.2026 oz. največ 5 let. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.
 4. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oz. pridobitev uporabnega dovoljenja oz. drugega ustreznega dovoljenja o zaključku projekta.
 5. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu s popisom dokazil o namenski rabi posojila Sklada.
 6. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov