Javni razpis Lokalno Občine – financiranje naložb občin


Finančni produkt, ki je namenjen občinam.

Kratek opis

Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na različnih področjih.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 10.000 EUR do 100.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna OM:  od 2,32 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,73 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Obrestna mera je pri posojilu vlagatelja, ki ga je v letu 2023 doletela naravna nesreča, do 31. 12. 2026 v obliki fiksne obrestne mere, ki znaša 0,55% letno

Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje: samo menice

Datumi oddaje: do 31.12.2023

 

 

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov.

Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Izboljšanje cestne infrastrukture (npr. rekonstrukcija ceste, ureditev obcestnega prostora/prometne signalizacije ali opreme. ureditev pretočnost križišč, ureditev javnih poti/kolesarskih poti…)
 • Izboljšanje komunalne infrastrukture (npr. vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje/hlajenje stavb, investicije v vodno omrežje/kanalizacijski sistem, izgradnja čistilne naprave)
 • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
 • Izgradnja/obnova socialne in športno turistične infrastrukture (npr. obnova vrtca/šole/knjižnice/občinskih stavb, večnamenskih dvoran…)
 • Izboljšanje gospodarskega razvoja (nakup objekta/nepremičnine za ta namen, izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost)
 • Izgradnja in posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (energetska/emisijska/snovna/vodna produktivnost, višina vlaganj v BAT)

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov

Upravičenci

 • Občine v Republiki Sloveniji

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021, so:

 • Nakup/gradnja/ objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Prevozna sredstva
 • Neopredmetena sredstva

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov