Javni razpis NVO Gasilci – za financiranje naložb v gasilstvu


Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Kratek opis

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 10.000 EUR do 100.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna OM: od 2,50% letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)

Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

 

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen spodbujanju razvoja dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb pri izvajanju javne dejavnosti oz. operativnih nalog gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije.

 Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe projekta zasledovati cilj:

 • Zagotavljanje usklajenega razvoja gasilko reševalnih enot, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Posodabljanje gasilsko zaščitne ter reševalne opreme in stavb
  • Nakup gasilskih vozil
  • Digitalizacija poslovanja

Pogoji prijave

 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi ne povračljiv DDV.
 • Možnost predčasnega poplačila

Upravičenci

 • Upravičeni vlagatelji so: pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot društvo, zveza društev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v poslovni register pred 01.01.2020.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 in so:

 • Upravičeni stroški projekta so lahko:
  • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
  • Nova gasilska in reševalno zaščitna oprema ter delovni stroji, vključno s prevoznimi sredstvi za izvajanje gasilko reševalne dejavnosti.
  • Neopredmetena sredstva.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov