Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis AGRO dopolnilne – za nosilce dopolnilne dejavnosti


Javni razpis za dolgoročno razvojno posojilo nosilcem dopolnilne dejavnostni na kmetijah.

Kratek opis

Javni razpis za dolgoročno razvojno posojilo nosilcem dopolnilne dejavnostni na kmetijah.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 50.000 EUR do 500.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna OM:  od 1,84 % do 3,67 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,87 % do 2,41 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna od Skladove ocene projekta)

Ročnost: od 5 do 15 let

Zavarovanje:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila
  dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt  je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Povečanje količine predelave oz. trženja proizvodov kmetije (npr. v kg, l, m3) na letni ravni,
 • Zmanjšanje stroškov predelave oz. trženja na enoto proizvoda (v EUR) na letni ravni,
 • Povečanje ali izboljšanje storitvenih kapacitet dopolnilne dejavnosti, ki je predmet projekta in se izkaže preko povečanja prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na 1PDM ali z dodatno zaposlitvijo.

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Možnost predčasnega poplačila

Upravičenci

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški projekta so:

 • Nakup/gradnja/adaptacija in rekonstrukcija objektov
  • Nova oprema in Rabljena oprema (od 1.1.2019 naprej)
  • Novi delovni stroji in Rabljeni delovni stroji (od 1.1.2019 naprej)
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta
  (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov