Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Premostitveno financiranje

Javni razpis za premostitveno financiranje v gospodarstvu BIZI


Finančni produkt B: GOSPODARSTVO PF

Kratek opis

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 30.000 EUR do 300.000 EUR

Obrestna mera:

 • Obrestna mera je FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,51 % letno oz. pribitek 0,31% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 €.

Upravičenci

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov