Likvidnostno posojilo

Javni razpis NVO PF – pred financiranje projektov


Premostitveno financiranje za izvedbo projekta neprofitnih zasebnih organizacij.

Kratek opis

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 10.000 EUR do 100.000 EUR

Obrestna mera:

 • FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno oz. pribitek 1,30 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. ROMvključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 200.000 €.

Upravičenci

 • Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot
  • zavod, zavod v zasebni lasti
  • sklad
  • društvo, zveza društev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov