Likvidnostno posojilo

Javni razpis za premostitveno financiranje projektov NVO


Premostitveno financiranje za izvedbo projekta neprofitnih zasebnih organizacij.

Kratek opis

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 10.000 EUR do 100.000 EUR

Obrestna mera:

 • FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno oz. pribitek 1,30 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. ROMvključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 200.000 €.

Upravičenci

 • Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot
  • zavod, zavod v zasebni lasti
  • sklad
  • društvo, zveza društev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov