Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis AGRO zemlja in gozd – za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč


Javni razpis za financiranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč

Kratek opis

Javni razpis za financiranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 10.000 EUR do 150.000 EUR

Obrestna mera:

 • fiksna od 0,90% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% naprej, ki je odvisen od Skladove ocene..

Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem do 2 leti

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 • spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
  • povečanje samooskrbe s hrano

Cilj javnega razpisa

Cilji projekta so sledeči:

 •  za ukrep Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri:
  • povečanje obsega kmetijskih zemljišč;
  • povečanje obsega gozdnih zemljišč;
 • za ukrep Povečanje samooskrbe s hrano:
  • povečanje obsega njiv;
  • povečanje obsega trajnih nasadov.

Pogoji prijave

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.

Upravičenci

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.

Upravičeni stroški

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.

Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:

 • Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu,
 • Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov