povratna in nepovratna sredstva

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost


Sofinanciranje do 50% za velike investicije.

Kratek opis

Javna agencija SPIRIT je objavila odličen javni razpis namenjen gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

 

Razpisnik: SPIRIT

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: v roku treh let oz. najkasneje do 30.6.2027

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje med 10% in 50% oz. maksimalno 819.279,50 EUR na projekt.

Okvirna višina sredstev: 9.831.354,47 EUR.

Datum oddaje: 26.8.2024 

Vsebina

SPIRIT je ponovno objavil javni razpis za spodbujanje velikih investicij (JR INVEST 2024).

Cilj javnega razpisa:

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti,
 • dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti:

 • od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti
 • od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti
 • od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

Osnovni pogoji za prijavo:

 • prijavitelj je registriran v sodnem registru najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge
 • podjetje je lahko veliko ali MSP
 • ima plačane vse prispevke in druge dajatve
 • Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije

Upravičeni stroški za sofinanciranje:

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…)
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva

Višina sofinanciranja je odvisna od lokacije:

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja investicije je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

Občine / Intenzivnosti pomoči po shemah državnih pomoči Velike gospodarske družbe Srednje velike gospodarske družbe Mikro in male gospodarske družbe
Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta Trojica v, Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale, Žužemberk

 

30% 40% 50%
Ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran

Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Piran/Pirano in Sežana

 

25% 35% 45%
Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija,  ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče

Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Idrija, Ig, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Preddvor, Radovljica, Renče -Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava, Železniki, Žiri, Žirovnica

 

15% 25% 35%
Občine izven območij »a« in »c« karte regionalne pomoči

Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

/ 10% 20%

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov