Javni razpisi financiranja SID banke


Ugodna financiranja državne banke za naložbe in likvidnost podjetji. Za trajnostne naložbe, digitalizacije, inovacije in podobne investicije.

Kratek opis

SID banka ponuja več posebnih linij financiranja, ki jih lahko podjetniki izkoristite za rast in razvoj podjetja.

Razpisovalec: SID Banka

Višina financiranja: od 100.000 EUR do več milijonov EUR

Obrestna mera: Spremenljivo obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.

Vsebina

Namen javnih razpisov SID banke

SID banka je spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v Sloveniji, ki ponuja finančne in zavarovalne storitve za podjetja in javni sektor. Njena glavna naloga je podpirati poslovne ideje in jih preoblikovati v realnost, s čimer pomaga oblikovati prihodnost slovenskega gospodarstva. SID banka se osredotoča na financiranje trajnostnih projektov, inovacij, digitalizacije in tehnološko-razvojnih projektov. S svojimi storitvami in programi, kot sta SID ZELEN in SID DIGITALEN, banka sledi evropskim usmeritvam in postavlja okvirje za prepoznavanje in financiranje okoljsko-trajnostnih aktivnosti ter inovacij in razvoja. Poleg tega SID banka prispeva k trajnostnemu, inovativnemu in dolgoročnemu razvoju slovenskega gospodarstva.

Možnost financiranj, ki jih ponuja SID banka:

 1. Financiranje trajnostnih projektov in podjetij SID ZELEN

  1. Opis: SID banka je razvila program “SID ZELEN”, ki je namenjen financiranju trajnostnih projektov in podjetij. Program omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju v Republiki Sloveniji. Vključuje tudi možnost refinanciranja pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta.
  2. Posebnosti: Posojilo ima nižjo obrestno mero in zavarovanje zaradi garancije Evropskega investicijskega sklada, kar pomeni boljše pogoje za upravičence
 2. Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov

  1. Opis: Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, ki kot dejavnost izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.
  2. Posebnosti: Posojilo ima nižjo obrestno mero, kjer lahko fiksni pribitek znaša maksimalno 2% letno.
 3. Financiranje inovacij in digitalizacije SID DIGITALEN

  1. Opis: Program “SID DIGITALEN” je namenjen spodbujanju digitalne transformacije in inovacij v slovenskih podjetjih. Omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte, ki prispevajo k digitalizaciji in tehnološkemu napredku podjetij.
  2. Posebnosti: Tudi tukaj je obrestna mera nižja zaradi garancije Evropskega investicijskega sklada, kar podjetjem omogoča boljše pogoje financiranja.
 4. Financiranje inovativnih, tehnološko-razvojnih projektov

  1. Opis: Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije so ključnega pomena za povečanje konkurenčnosti podjetja na trgu. SID banka ponuja različne vrste posojil za financiranje teh naložb, vključno s posojili iz sklada COVID-19.
  2. Posebnosti: SID banka ponuja posebne pogoje za MSP, ki jih krije garancija SID banke, kar jim omogoča lažji dostop do financiranja.
 5. Posojila za obratna sredstva in naložbe

  1. Opis: Obratna sredstva in naložbe so ključnega pomena za vsakodnevno poslovanje podjetja. SID banka ponuja posojila, ki podjetjem omogočajo financiranje teh potreb, ne da bi morala zagotoviti tradicionalne oblike zavarovanja.
  2. Posebnosti: Program je zasnovan tako, da je čim bolj prilagodljiv potrebam podjetij in omogoča hitro in učinkovito financiranje.

Splošni vstopni pogoji za prijavo na razpise SID banke

SID banka ima določene nekaj vstopnih pogojev, ki jih morajo podjetja izpolnjevati za možnost prijave na njihove javne razpise:

 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih skladno z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov predloži na AJPES;
 • ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, navedenih v Posebnih pogojih, objavljenih na sid.si

Ne veste, katera linija je prava za vas?

Obrnite se na našega strokovnjaka in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vaš primer investicije ali likvidnostnega posojila.