mikroposojila msp

Mikroposojila Primorske hranilnice Vipava


Mikroposojila podjetjem – do 150.000 EUR po ugodni obrestni meri

Kratek opis

Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID banko zagotavlja ugodna financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19.

Razpisnik: Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID Banko

Višina financiranja: do 150.000 EUR (oddaja več vlog)

Obrestna mera: od 0,38% naprej (odvisno od AJPES S.BON ocene)

 

Vsebina

Mikroposojila (mikrokrediti) za MSP (COVID 19)

Osnovni pogoji:

 • krediti vse do 150.000 EUR (6 vlog po 25.000 EUR)
 • fiksni pribitek na obrestno mero že od 0,38% naprej – mikroposojila je določena z odplačilno dobo kredita in AJPES boniteto S-BON
 • dobo kreditiranja od 2 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
 • zavarovanje s 5 menicami
 • Stroškov odobritve NI.

Upravičenci:

Upravičeni so MSP, ki:

 • imajo pozitivno bilanco,
 • majhno zadolženost,
 • EBITDA ( 6-7 ),
 • brez blokad, narokov,
 • so davčni plačniki,
 • nimajo tujega kapitala.

Namen financiranja:

 • za obratna sredstva
 • plačila za nakup materiala
 • plačila za nakup trgovskega blaga
 • plačila za storitve
 • stroške dela

Črpanje kredita:

Po podpisu kreditne pogodbe, v roku 45 dni od odobritve, se odpre TRR na katerega banka nakaže sredstva in obenem takoj naredi interno blokado. Podjetje predloži dokazila, za kaj bi porabila denar in banka sprosti račun.

Upravičeni stroški so 6 mesecev pred podpisom pogodbe, vendar še ne poravnani, in 18 mesecev po podpisu pogodbe.

Obvezna dokumentacija za odobritev kredita obsega:

 • Vlogo za odobritev
 • Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
 • Potrdilo o AJPES boniteti S-BON
 • Potrdilo iz ZZZS o številu zaposlenih
 • Podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2021 (v excel obliki)
 • Medletni podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za tekoče leto

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov