mikroposojila msp

PHV – mikroposojila COVID 19


Mikroposojila podjetjem – do 50.000 EUR po ugodni obrestni meri

Kratek opis

Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID banko zagotavlja ugodna financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19.

Razpisnik: Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID Banko

Višina financiranja: od 5.000 do 50.000 EUR (možnost oddaje dveh vlog)

 

Vsebina

Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID 19

Upravičenci:

Upravičena so MSP, ki so utrpela posledice COVID – 19 morajo predložiti dokazila da;

 • imajo pozitivno bilanco,
 • majhno zadolženost,
 • EBITDA ( 6-7 ),
 • brez blokad, narokov,
 • so davčni plačniki,
 • nimajo tujega kapitala.

Osnovni pogoji:

 • kredit v višini od 5.000 € do 25.000 € (lahko max dve vlogi po 25.000, torej skupaj 50.000)
 • obrestna mera mikroposojila je določena z odplačilno dobo kredita in AJPES boniteto S-BON(0,38 – 1,88)
 • dobo kreditiranja od 2 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
 • zavarovanje z menicami

Namen financiranja:

 • za obratna sredstva
 • plačila za nakup materiala
 • plačila za nakup trgovskega blaga
 • plačila za storitve
 • stroške dela

Črpanje kredita:

Po podpisu kreditne pogodbe, v roku 45 dni od odobritve, se odpre TRR na katerega banka nakaže sredstva in obenem takoj naredi interno blokado. Podjetje predloži dokazila za kaj bi porabila denar in banka sprosti račun.

Upravičeni stroški so 6 mesecev pred podpisom pogodbe, vendar še ne poravnani, in 18 mesecev po podpisu pogodbe.

Stroškov odobritve NI.

Obvezna dokumentacija za odobritev kredita obsega:

 • Vlogo za odobritev
 • Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
 • Potrdilo o AJPES boniteti S-BON
 • Potrdilo iz ZZZS o številu zaposlenih
 • Podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2021 (v excel obliki)
 • Medletni podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za tekoče leto

Dokazila:

O vplivu COVID – 19 so dokumenti, ki od dne 1. 2. 2020 dalje izkazuje eno ali več od naslednjih okoliščin:

 • padec čistih prihodkov od prodaje oziroma pričakovan padec čistih prihodkov od prodaje v obdobju naslednjih dvanajst (12) mesecev od oddaje vloge;
 • odpovedana naročila kupcev in pričakovane odpovedi naročil kupcev;
 • zamude, izpadi ali prekinitve dobav s strani dobaviteljev;
 • povečanje zapadlih, še ne plačanih terjatev;
 • padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu.