Mikro spodbude les

P4LM 2024 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25


Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji – sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Kratek opis

Nov javni razpis za dvig konkurenčnosti in rast mikropodjetij na področju lesarstva. Nepovratna sredstva v lesarstvu do 60%!

Višina sofinanciranja:  Do 60% stroškov investicije oziroma

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum oddaje: 4.7.2024

Vsebina

Namen javnega razpisa P4LM 2024

Namen produkta je:

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • spodbuditi investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Upravičenci

 • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. 6. 2024, s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (zgolj nakup nove programske opreme procesa predelave lesa)
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov:

Za pridobitev sredstev:

V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2024
V letu 2025: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2025

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov