Mikro spodbude les

Mikro spodbude v lesarstvu 3.0.


Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji – sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Kratek opis

Pričakuje se nov javni razpis za dvig konkurenčnosti in rast mikropodjetij na področju lesarstva. Nepovratna sredstva v lesarstvu do 60%!

Višina sofinanciranja:  Do 60% stroškov investicije oziroma

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000 EUR

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad ali MGTŠ

Predvidena objava: 2. kvartal 2024

Vsebina

Spodaj objavljene informacije se nanašajo na prejšnji javni razpis in služi zgolj kot primer. Prosimo, da upoštevate, da so te informacije objavljene izključno v informativne namene, da vam ponudijo vpogled v možno strukturo in zahteve preteklega razpisa. Kljub podobnostim, ki jih lahko pričakujete, poudarjamo, da prihajajoči javni razpis lahko vsebuje spremembe v smernicah, kriterijih, obsegu financiranja ali drugih pomembnih elementih. Priporočamo vam, da ob objavi novega razpisa pozorno preberete vso aktualno dokumentacijo in se osredotočite na specifične zahteve ter pogoje novega javnega razpisa. Za vse nadaljnje informacije in posodobitve spremljajte našo spletno stran in uradne komunikacijske kanale.

Namen in cilj javnega razpisa 

Namen: spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) ter prispevati k hitrejšem lokalnem razvoju

Cilj: ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, izvajanje projektov v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri

Ciljne skupine/upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev.

Predvidena višina sofinanciranja

Stopnja sofinanciranja je do 60%.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 10.000,00 EUR ter največ 70.000,00 EUR.

Obdobje upravičenih stroškov

Še v usklajevanju.

Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja

Upravičeni so naslednji stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
  • stroški transporta, montaže in zagona opreme
    • V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces, v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo programske opreme izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov