Javni razpis Sklad za pravični prehod za Zasavsko in Savinjsko-Šaleško regijo


Nepovratna sredstva za stroje in proizvodnjo za premogovniške regije.

Kratek opis

Nepovratna sredstva za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev in gradnje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji.

 • Razpisovalec: SPIRIT
 • Višina sofinanciranja: od 30% do 50% (do dodatnih 10% na osnovi doseženih točk pri merilih)
 • Upravičeni regiji: SAŠA in Zasavje

Vsebina

Objavljen je bil nov javni razpis za Pravični prehod za Zasavje in Savinjsko-Šaleško regijo, ki je namenjen za investicije v produktivne naložbe in zajema investicije v osnovna sredstva ter gradnjo.

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (SAŠA) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
 • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
 • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
 • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Upravičenci

 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.
 • Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
 • Investicije morajo potekai v regiji SAŠA ali Zasavje.
 • Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Glavne upravičene občine v Zasavju:

 • Občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Glavne upravičene občine v SAŠA:

 • Mestna občina Velenje, občina Šmartno ob Paki in Šoštanj.

Investicije se lahko izvajajo TUDI v občini Litija in drugih občinah SAŠA regije (Občina Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava), če podjetje izpolnjuje enega od dveh spodnjih pogojev:

 • ima pri tem podjetju oziroma poslovni enoti oziroma podružnici vsaj 20 % vseh zaposlenih stalno prebivališče na ožjem vplivnem območju iste premogovne regije in/ali
 • ima podjetje oziroma poslovna enota oziroma podružnica vsaj 20 % poslovnih odhodkov v dobaviteljski verigi ustvarjenih s podjetji, ki imajo sedež ali poslovno enoto ali podružnico v ožjem vplivnem območju premogovne regije.

Izpolnjevanje enega izmed pogojev mora podjetje dokazati v roku 3 let po izvedeni investiciji.

Višina investicij in sofinanciranja

Spodnja meja upravičenih investicij je 500.000 EUR, največja vrednost sofinanciranja je 10 mio EUR.

Odstotek sofinanciranja se giba med 30% in 50%, odvisno od velikosti prijavitelja. Dodatno se lahko sofinanciranje poveča za do 10% glede na osnovi doseženih točk pri merilih.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema); stroji in oprema najmanj 50% vrednosti operacije,
 • stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Drugi posebni pogoji za kandidiranje

 • Vrednost operacije v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati najmanj 50% vrednosti operacije, pri čemer se upoštevajo upravičeni in neupravičeni stroški naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev.
 • Upravičenec mora ustvariti nova delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: DM) na območju, kjer se bo operacija izvajala, najkasneje v treh (3) letih po datumu zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029, (kar je prej), in sicer v primeru:
  • vrednost upravičenih stroškov operacije od 500.000 EUR do 1 mio EUR: najmanj dve (2)
   novi DM,
  • vrednost upravičenih stroškov operacije od 1 mio EUR do 3 mio EUR: najmanj štiri (4) nova
   DM,
  • vrednost upravičenih stroškov operacije od 3 mio EUR do 6 mio EUR: najmanj 10 novih DM,
  • vrednost upravičenih stroškov operacije od 6 mio EUR do 9 mio EUR: najmanj 20 novih DM,
  • vrednost upravičenih stroškov operacije od 9 do 12 mio EUR: najmanj 35 novih DM,
  • vrednost upravičenih stroškov operacije nad 12 mio EUR: najmanj 50 novih DM,
  • pri čemer se mora število novo ustvarjenih delovnih mest odražati tudi v neto povečanju števila zaposlenih pri upravičencu.
 • Ustvarjena nova delovna mesta mora upravičenec ohranjati vsaj tri (3) leta za MSP in pet (5) let za velika podjetja od datuma, ko so nova delovna mesta ustvarjena.
 • Operacija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na javni razpis.
 • Operacija se mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov