Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Vavčer za prenos lastništva


Nepovratna sredstva do 9.000 EUR za prenos lastništva podjetij.

Kratek opis

Vavčer za prenos lastništva, do 9.000 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo treh aktivnosti.

 • Višina sofinanciranja: do 9.000 EUR nepovratnih sredstev
 • Rok prijave: 31.7.2023

Vsebina

Namen in cilj vavčerja za prenos lastništva

Spodbuditi podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom:

 • da se ohranijo delovna mesta,
 • da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Višina sofinanciranja postopka prenosa lastništva je 60%.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
 3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 EUR.

Glavni pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 • Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
 • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1).
 • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenoslastništva. Prijavitelj lahko za posamezen sklop aktivnosti izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si .
 • Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred 1.1.2021.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 • Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.6.1. pozivne dokumentacije.
 • Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen
    pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajaleca.

Ostali pogoji za kandidiranje

 • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
 • Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti in dajatev do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva
 • Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti
 • Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

Vse preostale pogoje si lahko preberete v razpisni dokumentaciji na povezavi TUKAJ.

Rok oddaje

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.7.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov za izplačilo 30. 9. 2023.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov