Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
nepovratna sredstva za predelovalno industrijo

7. Javni razpis za podukrep 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo


Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.

Kratek opis

Nepovratna sredstva do 30% za naložbe v predelovalno in pridelovalno industrijo.

Razpisnik: MGRT

Višina sofinanciranja: nepovratna sredstva do 30% upravičenih stroškov

Datum prijave: Oddaja je mogoča do vključno 18.4.2023

Vsebina

MGRT je objavil odličen javni razpis za nepovratna sredstva do 30% za investicije v pridelovalni in predelovalni industriji.

Cilj javnega razpisa

Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v:

 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
 • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo,
 • rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme,
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov in
 • ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe, za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov).

Značilnosti stroškov

 • stroški, ki nastanejo po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
 • za določitev višine stroškov mora prijavitelj pri oddaji vloge oddati 3 primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov

Višina sofinanciranja

Do 30 % upravičenih stroškov

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Upravičenci lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 pridobijo glede na velikost:

 • mikro podjetja do največ 1.500.000 eurov javne podpore,
 • mala podjetja do največ 3.000.000 evrov podpore,
 • srednje velika in velika podjetja do največ 5.000.000 evrov podpore.

Okvirna višina sredstev

Skupna okvirna višina sredstev je 21.200.000,00 EUR.

 • 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
 • 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva:

Upravičeni stroški so od dneva oddaje vloge. Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Osnovni pogoji za prijavo

Javni razpis je  strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:

 • sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
 • sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
 • sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim družbam.

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij

Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 25 točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 30 točk za sklop B in sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov