Javni razpis AGRO FI MIKRO – brezobrestni kredit za kmete


Brezobrestni kredit (0% fiksna obrestna mera) za kmetijstvo!

Kratek opis

Javni razpis za brezobrestni kredit za kmetijstvo.

Razpisnik: SRRS

Višina financiranja: 5.000 EUR – 25.000 EUR (možnost oddaje dveh vlog)

Obrestna mera: 0% fiksno

Zavarovanje: 10 bianco menic

Oddajni rok: 30.10.2023 – 17.5.2024 oz. do porabe sredstev

 

 

Vsebina

SRRS je objavil nov javni razpis za kmetijstvo – BREZOBRESTNI kredit. Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:
  • majhno kmetijo,
  • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
   • fizična oseba – kmetija,
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
   • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Majhna kmetija je kmetija v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1), ki je ob oddaji vloge na javni razpis vpisana v RKG in ima standardni prihodek v višini od vključno 4.000 evrov do vključno 11.999 evrov, kar je razvidno iz RKG.

Mladi kmet pomeni fizično ali pravno osebo, ki je ob oddaji vloge na javni razpis:

 1. nosilec kmetijskega gospodarstva, kar je razvidno iz RKG; v primeru pravne osebe je to družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je hkrati tudi poslovodja te gospodarske družbe (kot nosilec kmetijskega gospodarstva je v RKG vpisana pravna oseba),
 2. stara do vključno 40 let,
 3. ima potrebno znanje in spretnosti. Kot potrebno znanje in spretnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti se štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

Splošni pogoji za prijavo glede na vlagatelja

 1. Vlagatelj mora biti kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.
 2. Vlagatelj mora imeti za nakazilo mikroposojila odprt transakcijski račun na svoje ime v skladu s 35. členom ZKme-1.
 3. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-nosilec kmetije, mora imeti kazalnik, ki opredeljuje kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva, večji od 1,00. Predložiti mora:
  1. Izpis iz centralnega kreditnega registra SISBON ter
  2. v primeru dopolnilne dejavnosti izpis SISBIZ (pridobljen pri banki), ki ni starejši od enega meseca od datuma oddaje vloge,
  3. Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge, vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge,
  4. in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne z izpiska iz SISBON-a ali SISBIZ-a. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetije, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.
 4. Vlagatelj, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno določeno na podlagi podatkov iz aplikacije si najmanj 5,00. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna iz aplikacije Ebonitete.si, mora vlagatelj vlogi priložiti bonitetno oceno, ki ni starejša od treh mesecev od datuma oddaje vloge, s strani Ebonitete.si.
 5. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost in ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, mora imeti kreditno sposobnost večjo od 1,00. Vlogi mora priložiti:
  1. Izpis iz centralnega kreditnega registra SISBON in SISBIZ, ki nista starejša od enega meseca od datuma oddaje vloge,
  2. Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge, vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge,
  3. in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne z izpiska iz SISBON-a in SISBIZ-a.
 6. Pri obravnavi vloge vlagatelja, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2022 (oziroma za predhodno koledarsko leto), ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Vlagatelj mora obvezno priložiti tudi finančne izkaze za poslovanje v tekočem koledarskem letu za mesece pred oddajo vloge, podpisane s strani vlagatelja.

Posebni pogoji

 1. Če gre za projekt, v ureditev oziroma za gradnjo objekta, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je tako predpisano z gradbenim zakonom oziroma predložiti izjavo, da to ni potrebno.
 2. Če gre za projekt, ki se nanaša na nakup opreme in vlagatelj nima lastninske, solastninske ali stavbne pravice na nepremičnini, v/na kateri se izvaja projekt, mora vlogi priložiti dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu ali služnosti za celotno obdobje trajanja posojila ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v tej pogodbi. Če je vlagatelj solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba v ureditev objekta, mora vlogi priložiti overjeno soglasje drugih solastnikov k naložbi za celotno obdobje trajanja posojila
 3. Če gre za projekt, ki se nanaša na nakup opreme za obstoječi zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora imeti objekt pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje, ki ga vlagatelj priloži k vlogi.
 4. Če gre za projekt, ki se nanaša na ureditev odvzemnega objekta, mora vlagatelj predložiti vodno soglasje.
 5. Če gre za projekt, ki se nanaša na namakalni/oroševalni/protislanski sistem, mora vlagatelj predložiti pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ali drugi akt o uvedbi namakanja.
 6. Če se projekt nanaša na postavitev novega vinograda, mora vlagatelj predložiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte.

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
 • Ročnost: najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij: največ 12 mesecev.
 • SRRS ne zaračunava dodatnih stroškov (stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca)

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

Krepitev ekološkega in trajnostnega kmetijstva:

 • Povečanje obsega zemljišč z ekološkim kmetovanjem
 • Povečanje obsega zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi

Povečanje samooskrbe s hrano:

 • Povečanje obsega njiv
 • Povečanje obsega trajnih nasadov

Povečanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri:

 • Povečanje obsega kmetijskih zemljišč

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

Roki za izvedbo

 • Najkasneje črpanje 2 meseca po zaključku projekta
 • Namensko za upravičene stroške
 • Rok izvedbe je 31.12.2024

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov