Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis Agro Kmetijska Zemlja – investicije v kmetijstvu


Javni razpis za nakup kmetijskih zemljišč.

Kratek opis

Javni razpis za nakup kmetijskih zemljišč.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 20.000 EUR do 500.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna od 1,84 % letno do največ 4,01 % letno v primeru posojila po shemi de minimis.
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,87 % letno do največ 2,51 % letno v primeru posojila po shemi de minimis

Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zavarovanje s hipoteko z vpisom na 1. mesto na predmetu projekta

Datumi oddaje: do 31.12.2023

 

 

Vsebina

Namen javnega razpisa

Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oz. zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Krepitev ekološkega in trajnostnega kmetijstva:
  • Povečanje obsega zemljišč z ekološkim kmetovanjem,
  • Povečanje obsega zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi,
 • Povečanje samooskrbe s hrano:
  • Povečanje obsega njiv,
  • Povečanje obsega trajnih nasadov.
 • Povečanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri:
  • Povečanje obsega kmetijskih zemljišč,

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Pogoji prijave

 • končna višina fiksne obrestne mere oz. pribitka pri spremenljivi obrestni meri je odvisna od Skladove ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila posojila.
 • V kolikor je izračunana obrestna mera pod pragom državnih pomoči in vlagatelj ni upravičen do dodatne de minimis pomoči, se obrestna mera zviša za tolika, da ne predstavlja več državne pomoči.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Upravičenci

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot

 • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2022, so:

 • Upravičeni stroški projekta se lahko nanašajo na nakup kmetijskih zemljišč (praviloma celotnega lastniškega deleža parcele), in sicer se:
  • v celoti (100%) kot upravičen strošek priznajo zemljišča oz. parcele z najmanj 80% kmetijske namenske rabe ter hkrati 100% kmetijske dejanske rabe, pri ostalih kmetijskih zemljiščih pa je upravičen strošek le del zemljišča oz. parcele z opredeljeno namensko in dejansko rabo zemljišča kot kmetijsko.
  • Vlagatelji lahko preverijo delež oziroma površino namenske in dejanske rabe kmetijskih zemljišč po posameznih parcelah v Spletnih storitvah GURS – Javni vpogled na povezavi: https://ipi.eprostor.gov.si/jv/.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov