Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
P4L - investicije na manj razvitih območjih

Javni razpis P4I – sofinanciranje investicij na manj razvitih območjih


Do 100% nepovratnih sredstev za nakup strojev na problemskih območjih!

Kratek opis

MGRT je razpisal odličen razpis za problemska območja. Do 100% upravičenih stroškov za nakupe strojev in digitalizacijo podjetja.

 • Razpisnik: MGRT
 • Okvirna višina sredstev: razpisanih je 20.000.000 EUR, kar zadošča za 100 – 200 projektov.
 • Višina sofinanciranja: do 100% vseh upravičenih stroškov
 • Datum oddaje: 29.3.2022

Vsebina

MGRT je objavil odličen javni razpis za nepovratna sredstva – sofinanciranje investicij na manj razvitih območjih. Dobite lahko do 200.000 EUR nepovratnih sredstev oziroma do 100% upravičenih stroškov.

Cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičena problemska območja

Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja je do 100%. Minimalni znesek sofinanciranja je 100.000 EUR, najvišji pa 200.000 EUR. Gre po shemi de-minimis.

Osnovni pogoji za prijavo

 • mora biti MSP
 • na dan 28.2.2022 mora imeti vsaj enega zaposlenega
 • morajo biti vpisana v poslovni register vsaj 18 mesecev pred oddajo vloge
 • plačani davki in obveznosti do države

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta)
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane stroške projekta in priložiti predračune / ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Iz predračunov / ponudb mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. Že k vlogi je potrebno priložiti 3 ponudbe.

Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023.

Davek na dodano vrednost ter drugi davki ali dajatve niso upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški priprave dokumentacije, cestna transportna sredstva, vozila, razna namenska orodja, nakup strojev in opreme, ki so namenjene proizvodnji ali distribuciji energije ter energetske infrastrukture (sončne elektrarne, toplotne črpalke, …), gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI), izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja, nabave materiala ali surovin za proizvodnjo, stroški tekočega poslovanja.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Zadnji rok za zaključek projekta je 30.9.2023.

Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani v celoti, najkasneje do oddaje zahtevka za izplačilo. Obdobja upravičenosti izdatkov projekta za posamezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:

 • najkasneje 18. 10. 2022 v letu 2022,
 • najkasneje 18. 10. 2023 v letu 2023.

Pogoji za operacijo

 • Vlagatelj mora voditi posebno ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov
 • Projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2020. Primerjajo se bilančni podatki po stanju na dan 31. 12. 2023 (za projekte zaključene v letu 2022) ali po stanju 31. 12. 2024 (za projekte zaključene v letu 2023)
 • v kolikor gre za investicijo v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10 %, hkrati pa se mora poraba materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10%, pri čemer se šteje, da je slednji pogoj izpolnjen tudi, če se vsaj 10 % končnega proizvoda lahko reciklira in ponovno uporabi
 • v kolikor gre za investicijo v vzpostavitev nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij

Vloga mora pridobiti vsaj 60 točk od 100 točk.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov