Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis financiranja nakupa strojev in razvoja podjetja – 62,5% subvencija EURIBOR-ja


Najugodnejše financiranje za naložbe v stroje in druge investicije! Subvencija EURIBOR 62,5%!

Kratek opis

SID banka ponuja odličen finančni produkt za naložbe preko Sklad Skladov, po izjemno ugodni obrestni meri z 62,5% SUBVENCIJO EURIBOR-ja.

Razpisovalec:SID Banka

Višina financiranja: od 100.000 EUR do 10.000.000 EUR

Obrestna mera: 62,5% SUBVENCIJA EURIBOR-ja + nespremenljiv fiksni pribitek

Zavarovanje: menice + zavarovanje z zastavo naložbe (npr. stroj)

Vsebina

Namen javnega razpisa Sklad skladov SID RRI in upravičeni stroški

SID banka preko Sklad skladov razpisuje odličen javni razpis za financiranje naložb, te naložbe pa morajo izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev:

 • gre za naložbo, ki se nanaša na:
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove dodatne proizvode ali storitve, ki jih predhodno ni proizvajal oziroma opravljal; ali/in
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti kreditojemalca (procesna inovacija);
  • bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev;
 • je naložba povezana s projektom, za katerega je končni prejemnik prejel s strani države članice EU ali EU neposredno nepovratna sredstva za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij;
 • je naložba povezana s projektom, ki pomeni:
  • pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev;
  • izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese ali storitve, ki niso v veliki meri ustaljeni; in/ali
  • načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih

Primerni kreditojemalci

 • gospodarska družba, samostojno podjetnik ali zadruga
 • na dan oddaje vloge ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0
 • nima neporavnanih obveznosti do Skladov, FURS in drugih organov
 • z isto davčno številko posluje najmanj dve polni poslovni leti

Pogoji financiranja

 • Najnižji znesek kredita je 100.000 evrov, najvišji znesek kredita pa je 10.000.000 evrov. Koristi se lahko za 100% financiranje.
 • Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku 37,5% referenčne obrestne mere oz. prejmete 62,5% subvencije EURIBOR in nespremenljivega pribitka,  ki se določi glede na razvrstitev kreditojemalca v ustrezni bonitetni razred
 • Zavarovanje: Za zavarovanje kredita lahko Izvajalec finančnega instrumenta zahteva ustanovitev zastavne pravice na predmetu financiranja
 • Ročnost kredita je najmanj 3 leta in največ 9 (devet) let. Ročnost kredita se šteje od dneva začetka veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 (pet) let.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov