Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj na področju digitalnih kompetenc


Nepovratna sredstva za izobraževanje odraslih za dvig digitalnih kompetenc

Kratek opis

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je objavilo javni razpis za dvig digitalnih kompetenc starejših državljanov od 30 let.

 • Višina sofinanciranja: 100% nepovratnih sredstev
 • Kdo se lahko prijavi: izobraževalne ustanove in podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge registrirano dejavnost 85.590
 • Višina povračila na izvedeno delavnico: 2.475,00 EUR
 • Način prijave: prijavitelj sam ali kot konzorcij

Dostop do razpise dokumentacije

Vsebina

Namen javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več.

Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Udeležba na izobraževalnih programih je za udeležence brezplačna.

Cilj javnega razpisa

Cilji tega javnega razpisa so:

 • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
 • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
 • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Upravičeni prijavitelji javnega razpisa

Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so na dan oddaje vloge registrirani za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).

Prijavitelj oz. konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:

 • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
 • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti, − računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Pogoji za prijavitelje in partnerje za prijavo na javni razpis

 1. Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra 85.590).
 2. Prijavitelj lahko na javnem razpisu kandidira sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tvorili konzorcij. Pri tem morajo biti v prijavi jasno razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k izvedbi operacije. Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
 3. Isti poslovni subjekt lahko na tem javnem razpisu kandidira le enkrat – bodisi kot samostojni prijavitelj bodisi kot konzorcijski partner v enem konzorciju.
 4. Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več.
 5. Prijavitelj oz. konzorcij ima na razpolago dovolj tehničnih, kadrovskih in finančnih zmogljivosti za izvedbo operacije.
 6. Prijavitelj mora na vseh lokacijah izobraževanja omogočiti dostop tudi za osebe z oviranostmi.

Posebni pogoji za prijavitelje

Prijavitelj ob prijavi na predmetni javni razpis odda na zato predvidenem obrazcu: priloga 2 Elaborat, ki vsebuje:

 • načrt izobraževalnega programa po zgledu DigComp 2.2 v trajanju najmanj 10 ur po posameznem programu:
  • Sklopi, ki jih mora vsebovati izobraževalni program glede na DigComp 2.2 so naslednji:
   • Informacijska in podatkovna pismenost;
   • Komuniciranje in sodelovanje;
   • Ustvarjanje digitalnih vsebin;
   • Varnost;
   • Reševanje težav.
 • terminski načrt izvedbe projekta s fazami, nalogami, mejniki,
 • opis prostorskih pogojev (z naslovom lokacij in informacijo o njihovi umeščenosti v statistično regijo) za izvajanje izobraževanj,
 • popis razpoložljive računalniške in tehnične opreme za izvajanje izobraževanj, pri čemer mora zagotoviti tudi ustrezno opremo za osebe z oviranostmi in jo vključiti v popis,
 • reference o izvedenih izobraževanjih: prijavitelj/partner je v obdobju od 1. 1. 2019 do prijave na javni razpis izvedel in zaključil najmanj 10 dogodkov v obliki izobraževanj, delavnic ali predavanj na temo digitalnih kompetenc za ciljno skupino v minimalnem trajanju 4 pedagoške ure (pedagoška ura traja 45 minut). Predložijo se dokazila v obliki fotografij, evidenc izvedbe, objav na spletni strani ali družbenih omrežjih ipd.,
 • plan aktivnosti za informiranost potencialnih udeležencev izobraževalnih programov,
 • opredelitev tveganj in opis ukrepov za njihovo obvladovanje. Prijavitelj konkretno navede rešitve in način zagotavljanja usposabljanj v primeru nepredvidenih situacij (npr. COVID-19), pri čemer je potrebno upoštevati cilje javnega razpisa, metode usposabljanj in ciljno skupino udeležencev (nimajo dostopa do interneta, niso dovolj digitalno usposobljeni itd.).

Višina sofinanciranja

V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje operacij izvajalo po principu povračil za nastale in plačane stroške

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja

Začetek upravičenih stroškov je od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer 30.6.2023.

Upravičeni stroški so:

 • Standardni strošek na izobraževanje (strošek na delavnico)

Standardni strošek na enoto znaša 2.475,00 EUR.

Izobraževanje mora šteti najmanj deset (10) udeležencev.

Vsak udeleženec mora biti vsaj 75% časa prisoten na izobraževanju, da je izvajalec upravičen do povračila SSE. Na posamezno izobraževanje mora izvajalec izkazati 75% prisotnost najmanj 10 udeležencev, da je upravičen do navedenega zneska za posamezno izobraževanje.

Potrebna dokazila za upravičene stroške operacije so:

 • evidenca izvedenih izobraževanj (ob vsakem zahtevku za izplačilo (v nadaljevanju ZZI) za obdobje poročanja in končno celotno evidenco)
 • evidenca udeležencev oz. lista prisotnosti (ob vsakem ZZI za obdobje poročanja)
 • vmesna poročila (ob vsakem ZZI) in končno poročilo o izvajanju operacije (ob zadnjem ZZI),
 • analiza glede na Europass (ocena napredka v digitalnem znanju udeležencev) – predvidena ob zadnjem ZZI, ko bodo znani vsi podatki
 • izpis ločenega stroškovnega mesta (konto kartice za operacijo) – predvideno ob zadnjem ZZI

Plan dela na javnem razpisu

Prijavitelj mora ob oddaji vloge potrditi, da bo izvedel naslednje zahtevane aktivnosti iz razpisa:

 • Uvodni pogovor z udeleženci in izvedba testiranja po Europass-u ob prijavi posameznega udeleženca na izobraževanje.
 • Priprava izvedbenega načrta za posamezno skupino, svetovalna podpora med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja s ponovnim testiranjem po Europass-u po zaključenem izobraževanju.
 • Analiza napredka udeležencev.
 • Ves čas trajanja projekta zagotavljati kontaktno točko za dodatno pomoč udeležencem, in sicer vsaj 10 ur

V kolikor bi se želeli prijaviti na javni razpis ali pa imate vprašanja nas kontaktirajte!

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov