Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
portfeljske garancije

Javni razpis – portfeljske garancije z jamstvom SID banke


Najboljše financiranje obratnih sredstev in investicij na trgu!

Kratek opis

Kredit namenjen poslovanju in investicijam podjetij – kritju nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev…

 • Ugodno financiranje z brezplačnim 62,5 % jamstvom
 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €
 • Dobo kreditiranja do 10 let 
 • Moratorij na odplačilo glavnice

Vsebina

Ugodno financiranje z 62,5 % jamstvom SID banke

Sklad skladov ponuja izredno ugodna posojila po obrestnih merah, ki so nižja od tržnih (maksimalno 1,9%).

Podjetja na ta način preko sodelujočih finančnih institucij izboljšate svoj dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristite ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij.

Kdo lahko pridobi kredit?

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča:

 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €.
 • Dobo kreditiranja do 10 let (za investicijo in obratna sredstva)
 • Moratorij na odplačilo glavnice.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita) – z boljšimi bilancami in višjim letnim prometom tudi do zavarovanja samo z menicami 

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Nakup osnovnih sredstev – kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev
 • Financiranje obratnih sredstev – materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov