portfeljske garancije

PORTFELJSKE GARANCIJE


malim in mikro podjetjem izboljšujejo dostop do virov financiranja

Kratek opis

Kredit namenjen poslovanju mikro in malih podjetij – kritju nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev…

 • Ugodno financiranje z 62,5 % jamstvom
 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €
 • Dobo kreditiranja do 10 let 
 • Moratorij na odplačilo glavnice
 • Brezplačno prvovrstno jamstvo
 • sredstva na voljo v januarju 2023

Vsebina

Portfeljske garancije okviru Sklada skladov malim in mikro podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja.

Ugodno financiranje z 62,5 % jamstvom SID banke

Kdo lahko pridobi kredit?

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča:

 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €.
 • Dobo kreditiranja do 10 let (za investicijo in obratna sredstva)
 • Moratorij na odplačilo glavnice.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita)

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev,
 • materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.