Krizno likvidnostni krediti za MSP (P7K 2024)


Mikrokredit kot pomoč za sanacijo posledic poplav v avgustu 2023 za gospodarstvo.

Kratek opis

Mikrokredit za pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023.

  • Okvirna višina sredstev: 20 milijonov EUR
  • Izvajalec: SPS
  • Predvidena objava: 2.kvartal 2024

Vsebina

Namen javnega razpisa

Namen: podjetjem zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Upravičenci

  • MSP

Upravičeni stroški

  • stroški opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • storitev,
  • DDV na upravičene stroške.

Obdobje upravičenih stroškov

Še v usklajevanju.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov