Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
RRI

Digitalna transformacija velikih podjetji (konzorciji)


Do 2,2 milijona nepovratnih sredstev za digitalizacijo podjetji.

Kratek opis

Velika in srednje velika podjetja boste lahko prejela do 2,2 milijona EUR nepovratnih sredstev za digitalizacijo podjetja.

Razpisovalec: MGRT

Višina sredstev: 44 mio evrov (34 mio EUR za velika podjetja in 10 mio EUR za MSP-je), 20 podprtih konzorcijev

Višina subvencije: do 2,2 mio EUR/projekt

Višina sofinanciranja:

 • po shemi De minimis: do vključno 70 % upravičenih stroškov,
 • po shemi RRI: do vključno 60 % upravičenih stroškov glede na velikost prejemnika sredstev
 • po shemi iz začasnega okvira (3.13) pa do vključno 35 % upravičenih stroškov

Predviden rok izvedbe: Q2 2024

Rok prijave: 28.4.2022

Vsebina

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil javni razpis za digitalno transformacijo velikih podjetji.

Namen javnega razpisa

 • Dvig in rast produktivnosti
 • Optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja
 • Večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev

Ključni dokument, ki je temelj za izvedbo digitalne preobrazbe podjetja ali posamezne poslovne funkcije, je digitalna strategija.

V kolikor prijavitelj digitalne strategije nima izdelane do trenutka prijave na javni razpis, mora le-to izdelati najkasneje v šestih (6) mesecih od roka za oddajo vlog na ta javni razpis ali v treh (3) mesecih po prejemu sklepa o izboru, v kolikor ta rok nastopi kasneje.

Projekti, ki jih bodo za sofinanciranje na javni razpis prijavili konzorciji, morajo izpolnjevati vsaj naslednje osnovne zahteve:

 1. predvidevajo tehnološko krepitev za digitalno preobrazbo prek uporabe naprednih tehnologij, ki bodo hkrati prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in bodo ustrezno naslavljale podnebne spremembe,
 2. predstavljajo povezovanje velikih podjetij z MSPji, kar bo ustvarjalo odprto inovacijsko poslovno okolje in pospeševalo uvajanje digitalnih inovacij, prenos digitalnih kompetenc ter povečevalo dostop podjetij do ustreznega testnega okolja za inovacije in prilagodljivost tehnologij in poslovnih procesov,
 3. pomenijo krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki so povezane z uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij in vpeljavo le-teh v poslovne procese. Pri tem uvajanje naprednih digitalnih tehnologij lahko predstavlja tudi podporo spremembam v organizacijski strukturi in poslovnih funkcijah.

Za digitalno preobrazbo, ki je predmet projekta, se mora uporabiti najmanj tri izmed naprednih digitalnih tehnologij:

 • robotika in/ali avtomatizacija procesov,
 • internet stvari,
 • umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov5 (vključno s kibernetsko varnostjo),
 • blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov,
 • platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov (interne in zunanje integracijske platforme),
 • velepodatki in/ali kvantno računalništvo,
 • virtualna resničnost (VR) ali obogatena resničnost (AR) ali razširjena resničnost (XR),
 • 3D tiskanje.

Vrste upravičenih stroškov in delež sofinanciranja posameznih aktivnosti  konzorcijskih partnerjev

 

Deleži sofinanciranja, ki pri 2. fazi omogočajo sofinanciranje stroškov plač, zunanjih izvajalcev in posrednih stroškov do 40 % (za velika podjetja), do 50 % (za srednje velika podjetja) oz. do 60 % (za mala in mikro podjetja) so za shemo državne pomoči RRI predvideni zgolj ob izpolnjenosti pravila iz 12. odstavka točke 8.1.1. javnega razpisa, ki določa, da noben konzorcijski partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov projekta. V nasprotnem primeru so deleži določeni brez 15 % dodatka in znašajo do 25 % (velika podjetja), do 35 % (za srednje velika podjetja) oz. do 45 % (za mala podjetja).

Glede na z javnim razpisom predvidene aktivnosti in faze izvajanja projektov digitalne preobrazbe javni razpis predvideva sofinanciranje naslednjih skupin upravičenih stroškov:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe za delo na raziskovalno razvojnih aktivnostih na projektu (2. faza projekta);
 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe (1. in 3. faza projekta);
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe (2. faza projekta);
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe (1. in 3. faza projekta);
 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev: stroški nakupa opreme ter drugih opredmetenih sredstev (razen stroškov nakupa zemljišč in stavb), nujno potrebnih za izvedbo projekta digitalne preobrazbe (2. faza projekta);
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: stroški znanja, patentov in programske opreme, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe (2. faza projekta);
 • Stroški materiala in opreme, potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev (2. faza projekta);
 • Posredni stroški: v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta digitalne preobrazbe. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu digitalne preobrazbe.

Ciljne skupine/končni prejemniki

Ciljna skupina so konzorciji podjetij, ki se za sredstva iz naslova tega javnega razpisa prijavijo s projektom digitalne preobrazbe.

Z namenom optimalne alokacije sredstev, s katero lahko v kratkem času dosežemo največji učinek, so kot vodilni partnerji v predmetnem razpisu določena velika podjetja, medtem ko se za MSPje pričakuje, da bodo skupaj z velikimi podjetji razvila tako rešitev za digitalno preobrazbo, da bo imel projekt digitalne preobrazbe učinek tudi na njihovo digitalno preobrazbo.

Podjetja, ki so le dobavitelji opreme in/ali dobavitelji že razvitih standardnih rešitev, ne morejo biti opredeljeni kot konzorcijski partnerji. Ti so lahko le v vlogi zunanjega izvajalca ali dobavitelja opreme.

Pogoji za konzorcij

Konzorcij, ki se z vlogo prijavi na ta javni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Sestavljen mora biti iz najmanj treh (3) in največ desetih (10) sodelujočih konzorcijskih partnerjev, od katerih mora biti vodilni partner veliko podjetje v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER. Poleg tega morata najmanj dva konzorcijska partnerja po velikosti ustrezati definiciji MSP v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER.
 2. Vodilni partner konzorcija in ostali konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje za konzorcijske partnerje iz točk 5.3. in 5.4. tega javnega razpisa.
 3. Slediti mora rezultatu celovite digitalne preobrazbe podjetja ali digitalne preobrazbe posameznih poslovnih funkcij.
 4. Prijavitelj mora vlogi na ta javni razpis priložiti konzorcijsko pogodbo, ki jo za potrebe izvedbe projekta digitalne preobrazbe, s katerim se konzorcij prijavlja na ta javni razpis, sklenejo vsi konzorcijski partnerji

Datum upravičenih stroškov

Projekti digitalne preobrazbe so se lahko začeli izvajati najprej s 1. 1. 2021 (digitalna strategija) in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 3. 2024.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki posameznega projekta digitalne preobrazbe, ki so nastali (in bili plačani) v obdobju od 1. 1. 2021 za upravičene stroške 1. faze in od datuma oddaje vloge oziroma od dneva v vlogi napovedanega začetka 2. in 3. faze projekta, če je ta kasnejši, za upravičene stroške 2. in 3. faze do izstavitve zadnje vloge/zahtevka za izplačilo, kar je najkasneje v mesecu dni od napovedanega datuma zaključka projekta, vendar ne kasneje kot 30. 4. 2024, kar je tudi zadnji možni datum oddaje vloge/zahtevka za izplačilo.

Višina upravičenih stroškov

 • Načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta digitalne preobrazbe znaša vsaj 1.000.000 EUR.
 • Načrtovana višina sofinanciranja za projekt digitalne preobrazbe znaša največ 2.200.000 EUR.

Projektu mora skupna načrtovana vrednost sofinanciranja konzorcijskih partnerjev, ki so MSP, znašati najmanj 23 % od celotne vrednosti sofinanciranja projekta.

Sredstva se bodo dodeljevala:

 • na podlagi sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5.5.2016 (redakcijski popravek 4.11.2016),sprememba št. BE01-2399245-2015/II z dne 19. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (shema državne pomoči RRI);
 • na podlagi sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (shema de minimis),
 • na podlagi sheme državne pomoči »COVID-19: Digitalna preobrazba gospodarstva (RRF) (COVID-19: Digital transformation of the economy (RRF))« (št. priglasitve: SA.101779 (2022/N), 14. 3. 2022; trajanje sheme: do 31. 12. 2022) (shema državne pomoči 3.13).

Določila v zvezi s shemo državne pomoči RRI

Po shemi državne pomoči RRI se financirajo stroški industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja v okviru 2. faze projektov digitalne preobrazbe.

 

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči RRI (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) znaša:

 • velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 35 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 45 % upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, v katerem noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

 • velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov.

Določila v zvezi s shemo de minimis

 

V zvezi s pomočjo de minimis velja omejitev višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve zaprošene pomoči po tem javnem razpisu se upošteva v to obdobje). Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

V kolikor bi z zaprošenim zneskom sofinanciranja katerikoli partner presegel dovoljeno višino sredstev po shemi de minimis iz prvega ostavka te točke, se vloga konzorcija ne zavrne, temveč se partnerja pozove k opredelitvi, ali lahko razliko v sredstvih zagotovi sam. V kolikor partner tako zagotovilo poda, se mu za sofinanciranje po shemi de minimis lahko dodelijo sredstva v znesku, ki ga glede na omejitev še lahko prejme. V kolikor partner takega zagotovila ne poda, se vloga zavrne. Če zaradi znižanja višine zaprošenih sredstev pride do neizpolnjevanja katerega koli pogoja javnega razpisa, se vloga zavrne.

Določila v zvezi s shemo državne pomoči 3.13

Pomoč se lahko doda regionalni pomoči za naložbe in se kumulira z drugimi vrstami pomoči na  podlagi uredb de minimis in s pomočjo na podlagi uredb o skupinskih izjemah, če se upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji iz navedenih uredb (če z novo pomočjo ni presežena zanjo dovoljena najvišja možna intenzivnost oz. kvota pomoči). Skupni znesek pomoči v nobenem primeru ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov. Kumulacija z drugimi instrumenti pomoči, ki omogočajo kritje  vrzeli v financiranju, je izključena. Pomoč se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi točkami Začasnega okvira v skladu z določbami in pravili iz zadevnih točk Začasnega okvira. Po shemi državne pomoči 3.13 se financirajo stroški v okviru 2. faze projektov digitalne preobrazbe. Za ta del mora projekt izkazovati spodbujevalni učinek v skladu s točko 3.13 Začasnega okvira.

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči 3.13 znaša:

 • velika podjetja: do 15 % upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 35 % upravičenih stroškov

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov