Digitalna transformacija velikih podjetji (konzorciji)


Do 2,5 milijona nepovratnih sredstev za digitalizacijo podjetji.

Kratek opis

Velika in srednje velika podjetja boste lahko prejela do 2 milijona EUR nepovratnih sredstev za digitalizacijo podjetja.

Razpisovalec: MGRT

Višina sredstev: 44 mio evrov (34 mio EUR za velika podjetja in 10 mio EUR za MSP-je), 20 podprtih konzorcijev

Višina subvencije: od 1 mio EUR do 2,5 mio EUR/projekt

Predviden datum objave: Q4 2021

Predviden rok izvedbe: Q2 2023

Vsebina

MGRT bo v koncu leta objavil nov razpis za digitalno transformacijo velikih podjetji, kjer naj bi konzorciji pridobili vse do 2,5 milijona nepovratnih sredstev

Upravičenci

 • velika, mala in srednja podjetja (oblikovani v konzorcije) – mikro in  mala podjetja se povezujejo z velikimi sistemi, da ponujajo njim svoje digitalne rešitve – osnovna ideja je, da MSP proda svoje rešitve velikim podjetjem.

Ciljne skupine

 • velika in večja srednje velika podjetja,
 • partnerstva teh podjetij z MSP-ji in malimi inovativnimi start-up podjetji,
 • podjetniške skupnosti in podporno okolje.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške razpisa bodo sodili izdelava digitalne strategije, nakup opreme in stroški razvoja ter uvedbe.

 • Strošek priprave digitalne rešitve:
  • zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije (od 1 do 2 zaposlena iz področja razvoja in vsaj 1 tehnični kader).
 • Strošek nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva):
  • senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakupi nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo
 • Stroški razvoja in implementacije:
  • strošek zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri razvoju in implementaciji (razmerje: najmanj 50% na račun zaposlenih).
 • Pavšalni strošek: 15% od plač zaposlenih

Program se bo osredotočal na

 • robotiko in avtomatizacijo procesov,
 • internet stvari (ali industrijski internet stvari – IoT ali IIoT) in strojno učenje za transformacijo operativnih sistemov (vključno z avtomatizacijo, robotizacijo, uvajanjem obogatene resničnosti – AR, virtualne resničnosti – VR, 3D tiska in aditivnih proizvodenj
 • umetna inteligenca in transformacija odločevalskih sistemov (vključno z načinom zbiranja – senzorika – in obdelave velikih podatkov v podjetjih, relevantnih za poslovne funkcije, distribuiranim razpolaganjem s podatki, predikativno analitiko ter na podlagi spremembe v sistemih odločanja na vseh ravneh kibernetsko varnostjo in superračunalniki za tovrstno obdelavo podatkov).
 • blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov (vključno z načini vključevanja notranjih (zaposlenih, poslovnih oddelkov) in zunanjih skupnosti (partnerjev), zapisi podatkov, digitalno identiteto podjetij, produktov, pametnimi pogodbami v smislu delovnih protokolov za avtomatično izvrševanje funkcij ipd).
 • platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov (interne in zunanje integracijske platforme).

Kaj bo potrebno zagotoviti

 • Tehnološka krepitev – digitalna transformacija z namenom doseganja večje učinkovitosti: produktivnosti in konkurenčnosti prek uporabe naprednih tehnologij
  • Posebna pozornost bo namenjena zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, zato bodo uporabljene take tehnološke rešitve, ki bodo prispevale k doseganju tega cilja in ustrezno naslavljale podnebne spremembe. Primer merila: projekt vključuje uporabo naprednih digitalnih tehnologij za tehnološko krepitev poslovnega procesa z namenom digitalne transformacije – merilo v navezavi na stroške opreme, podmerilo: projekt naslavlja okoljsko trajnost).
 • Povezovanje velikih podjetij z inovativnimi start-up in scale-up podjetji za odprto inovacijsko poslovno okolje in pospešeno uvajanje digitalnih inovacij, prenos digitalnih kompetenc ter povečanje dostopa podjetij do ustreznega testnega okolja, fleksibilizacija tehnologij in poslovnih procesov (primer merila: projekt predvideva konzorcije ali druge oblike povezovanja velikih ali večjih srednje velikih podjetij z MSP-ji ali inovativnimi start-up podjetji – merilo v navezavi na stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške dela, podmerilo: projekt naslavlja ekonomsko trajnost).
 • Vključevaje vodstva in zaposlenih v izvedbo digitalne transformacije (krepitev kompetenc in znanja, ki ostane v podjetju)
 • Krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih s pospešenim prenosom znanj za seznanjanje z novimi tehnologijami in njihovo aplikacijo v poslovnih procesih, podpora spremembam organizacijskih struktur in poslovnih funkcij z digitalno transformacijo (primer merila: projekt predvideva krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih na delovnih mestih, ki zahtevajo znanja za digitalno transformacijo poslovnih funkcij, podmerilo: projekt naslavlja socialno trajnost).
 • Prilagoditev poslovnih funkcij z novimi poslovnimi modeli za fleksibilizacijo dostopa do trga in prilagoditev novim regulatornim zahtevam iz naslova potrošniške zakonodaje, digitalnih storitev in trgov ter digitalnega financiranja: oblikovanje novih produktov in storitev za digitalen trg, dostop do novih oblik trženja in prilagoditev na zahteve trga (e-trgovina), navezave na platforme, prilagoditve poslovnih funkcij digitalnemu financiranju (primer merila: projekt predvideva uvedbo inovativnih oblik dostopa do trga in trženja, podmerilo: projekt naslavlja upravljalsko trajnost).
 • Prilagoditev poslovnih funkcij z namenom poenostavitve poslovanja v povezavi z institucionalnimi in administrativnimi spremembami in poenostavitvami (e-identiteta oziroma digitalna izkaznica podjetij).
 • Osredotočenost na napredne tehnologije, kot so: robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, transformacije odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov.