Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

INTEREG SLOVENIJA – ITALIJA 2023


INTEREG SLO – ITA 2021-2027. Do 1.100.000 EUR nepovratnih sredstev za projekte, skladne z intervencijsko logiko Programa IT-SI.

Kratek opis

Intereg SLO – ITA, kjer morajo projekti biti usmerjeni k rezultatom, ki so skladni z intervencijsko logiko Programa IT-SI in pripomorejo k doseganju kazalnikov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisovalec: INTEREG

Višina financiranja: do 1.100.000 EUR nepovratnih sredstev

Datumi oddaje: 27.10.2023 do 13h

Povezava do razpisne dokumentacije

 

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa

Javni razpis Intereg Slo – Ita 2021 – 2027 naslavlja naslednje specifične cilje:

CP1 – Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT

CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

CP4 – Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

SCI 1 – Boljše upravljanje sodelovanja

Pogoji prijave

Projekti morajo biti usmerjeni k rezultatom, ki so skladni z intervencijsko logiko Programa IT-SI in pripomorejo k doseganju kazalnikov. Prijavitelji predložijo projektni predlog, ki prispeva k doseganju vsaj enega kazalnika neposrednih učinkov, navedenega zgoraj za vsak SC/SCI1b, kot tudi k doseganju kazalnikov rezultatov za posamezne SC/SCI1b, ki so navedeni v Programu IT-SI.

Upravičenci

Na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/75 vključuje upravičeno območje Programa IT-SI naslednje statistične regije (t.i. NUTS 3):

  • 5 italijanskih statističnih regij NUTS 3 (pokrajine Benetke, Videm, Pordenone, Gorica in Trst) in
  • 5 slovenskih statističnih regij NUTS 3 (Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška).

Na ravni regij NUTS 2 sta v Program IT-SI vključeni deželi Veneto in Furlanija – Julijska krajina na italijanski strani ter Vzhodna kohezijska regija in Zahodna kohezijska regija na slovenski strani.

Partnerstvo projekta mora biti sestavljeno iz vsaj enega (1) partnerja iz vsake države članice Programa. Priporočeno je, da je partnerstvo uravnoteženo med državama članicama Programa in ga sestavlja največ 6 PP.

Sodelujejo lahko naslednje javne institucije:

  • Ministrstva
  • Regije/okrožja
  • Univerze
  • Gospodarske / Obrtne zbornice

Javni zavodi se lahko prijavijo s posameznimi oddelki, oziroma:

  • kot organizacijska enota s finančno in upravno avtonomijo,
  • ali kot organizacijska enota, ki pokriva določeno področje delovanja.

Upravičeni stroški

V okviru Programa IT-SI so upravičene projektne aktivnosti sofinancirane iz sredstev ESRR v višini 80 %. Slovenski upravičenci zagotavljajo 20 % sofinanciranja skupnih stroškov iz lastnih sredstev. Za italijanske upravičence (javni pravni subjekti, osebe javnega prava in zasebni pravni subjekti) sofinanciranje zagotavlja Nacionalni rotacijski sklad.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov