Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
e poslovanje

Javni poziv E-poslovanje: vzpostavitev ali nadgradnja poslovanja


Nepovratna sredstva do 30.000 EUR!

Kratek opis

E-poslovanje ali elektronsko poslovanje je vsekakor prihodnost vseh podjetji. V ta namen državne organizacije razpisujejo več javnih razpisov za nepovratna sredstva. Eden izmed njih je tudi SPIRIT, ki ima v letih 2019 – 2022 namen sofinancirati stroške vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja. E-poslovanje bi podjetjem omogočilo lažji vstop v globalne verige in nove trge, povečalo bi mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja in izboljšajo njihovo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini.

 • Višina sofinanciranja: do 70%, oziroma od 5.000 EUR do 30.000 EUR (de minimis shema)
 • Oddajni rok: 1.10.2021

Vsebina

Cilj javnega razpisa e-poslovanje

Cilj javnega razpisa E-poslovanje za podjetja z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo e-poslovanja oz. elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost

Predmet javnega razpisa e-poslovanje

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
 2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajne videe
 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Osnovni pogoji za prijavo

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu, SPSu, ministrstvu in drugim državnim organom
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Ne sme delovati v eni izmed prepovednih dejavnosti (klasične prepovedane dejavnosti – ribištvo in akvakultura, primarna proizvodnja kmetijskih izdelkov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov)
 • Prijavitelj ima na dan 1.9.2021 vsaj 2 zaposleni osebi, kar je razvidno iz ZZZS
 • Podjetje mora biti ustanovljeno vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni register)
 • V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju, sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.
 • Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem
 • Prijavitelj lahko kandidira na razpis samo z eno vlogo

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

Upravičeni stroški so lahko tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru ukrepov naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov operacije. DDV je neupravičen stroške.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 31.8.2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31.12.2022.

Pogoji za izvedbo operacije e-poslovanje

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4 (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov, trajnostni turizem).

Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov, pri čemer je ukrep 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja, obvezen.

Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

Zunanji izvajalci

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo. Zamenjava zunanjega izvajalca v času po oddaji vloge, ni dovoljena.

V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci.

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija, s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene).

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov