eko sklad subvencije

Javni poziv Eko sklad – subvencije in kredit


Pridobite do 20% nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavbe.

Kratek opis

Namen javnega poziva za Eko sklad subvencije je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

 • Višina spodbude: do 20 % investicije
 • Datum odprtja: trenutno odprt

Vsebina

Predmet javnega razpisa Eko sklad subvencije ali kredita

V okviru javnega razpisa lahko različne družbe in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, pridobite

 • subvencijo v višini 20% investicije. Sredstva se razdelijo v obliki subvencije oziroma nepovratnih sredstev.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Namen javnega razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov:

 • učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih,
 • ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter
 • ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci

Eko sklad subvencije lahko pridobijo naslednji upravičenci:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Upravičeni stroški

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije:

 • A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • I – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • L – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • M – uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:

 • za ukrepe od A do D so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu;
 • za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov