Javni poziv Eko sklad subvencije


Pridobite do 200.000 EUR nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo.

Kratek opis

Namen javnega poziva za Eko sklad subvencije je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  • Višina sofinanciranja: do 20 % investicije – max. 200.000 eur (de minimis)
  • Datum odprtja: trenutno odprt

Vsebina

Predmet javnega razpisa Eko sklad

V okviru javnega razpisa lahko različne družbe in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti pridobite Eko sklad subvencije v višini 20% investicije ali maksimalno 200.000 EUR. Sredstva se razdelijo v obliki subvencije oziroma nepovratnih sredstev.

Upravičenci

Eko sklad subvencije lahko pridobijo naslednji upravičenci:

  • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev Eko sklad subvencije:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Ta razpis ni za vas? Oglejte si še preostale aktualne razpise s klikom TUKAJ.