Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
P4L 2020 javni-razpis

Javni poziv P4L 2020 – Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu


Do 500.000 EUR nepovratnih sredstev za nakup strojev in strojne opreme v lesnopredelovalni industriji.

Kratek opis

Pridobite do 500.000 EUR nepovratnih sredstev za nakup strojev in strojne opreme v lesnopredelovalni industriji.

  • Višina sofinanciranja: od najmanj 50.000 EUR do največ 500.000 EUR.
  • Oddajni rok: 15.9.2021

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad razpisuje javni razpis P4L 2020 za sofinanciranje investicij v lesnopredelovalni industriji.

Namen in cilj razpisa P4L 2020

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19. Podjetja v lesnopredelovalni panogi lahko s pomočjo nepovratnih sredstev investirajo v posodobitev tehnološke opreme, ki bo omogočala prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa

Cilji javnega razpisa P4L 2020 so naslednji:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in – spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Višina sofinanciranja

Na javnem razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva od najmanj 50.000 EUR do največ 500.000 EUR.

Spodaj še merilo, kako se določijo % za nepovratna sredstva.

Velikost podjetja Kohezijska regija vzhodna SLO Kohezijska regija zahodna SLO
Srednja podjetja Največ 35% Največ 20%
Mala podjetja Največ 45% Največ 30%

Upravičenci

MSP, ki so bila ustanovljena pred 1.1.2019 (za vloge oddane do 15/2/2021) oziroma pred 1.1.2020 (za vloge oddane po 15/2/2020), ki imajo glavno ali podporne dejavnosti:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic)

Upravičeni stroški

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov