Javni poziv za vavčerje

Javni poziv za vavčerje 2021 – nepovratna sredstva manjših vrednosti


Nepovratna sredstva v obliki vavčerjev do 10.000 EUR!

Kratek opis

Z vavčerji lahko podjetja pridobite do 10.000 EUR nepovratnih sredstev. 

 • Višina sofinanciranja: od 300 EUR do 9.999,99 EUR (do 60% investicije) oz max 3 različni vavčerji na leto 
 • Predviden rok odprtja: september

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za nepovratna sredstva manjših vrednosti – vavčerji, ki jih lahko mikro, mala ali srednje velika podjetja prejmejo za sofinanciranje različnih storitev. Vavčerji podjetjem omogočajo lažji dostop do različnih storitev.

Razpisana sredstva bodo zelo hitro pošla, zato je pomembno, da se za koriščenje vavčerjev odločite čimprej in se že zdaj pripravimo na oddajo vloge.

S pomočjo vavčerjev bo tudi letos možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, tudi letos bo lahko posamezno podjetje koristilo maksimalno 3 različne vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Ne pozabite! Sredstva se razdelijo med tiste, ki prvi oddajo vloge!

Kontaktirajte nas že danes!

Za vas pripravimo vlogo in jo oddamo že na prvi dan odprtja vavčerjev! 

 


Vavčerji, ki so na voljo

Mi vam pomagamo in svetujemo pri oddaji dokumentacije ali izvedbi storitve za naslednje vavčerje:

1) Vavčer za digitalni marketing

 • spodbuda gospodarskim družbam k uvajanju digitalnega marketinga:
  • nove spletne strani  + testiranje = 500 – 1.500 EUR
  • nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 2.000 EUR
  • lastne spletne trgovine = 500 – 2.500 EUR
  • lastne rezervacijske platforme = 500 – 2.500 EUR
  • samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju do leta 2023; skupaj največ 8.500 EUR

2) Vavčer za certifikate kakovosti

 • do 9.999 EUR nepovratnih sredstev:
  • vključuje svetovanje, notranjo presojo in zunanjo certifikacijsko presojo
 • sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS)
 • za vzdrževanje pridejo v poštev certifikati, pridobljeni po 1.1.2021

3) Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • do 9.999 EUR nepovratnih sredstev
 • spodbuda k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje,
 • sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

4) Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • spodbuda k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje
 • prejmete lahko do 9.999 EUR nepovratnih sredstev
 • sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
  • oceno stanja na področju digitalizacije,
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
   • Izkušnja kupca (Customer experience),
   • Podatkovna strategija,
   • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
   • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
   • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
   • Kibernetska varnost,
   • Industrija 4.0.

5) Vavčer za kibernetsko varnost

 • spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti s sofinanciranjem naslednjih upravičenih stroškov:
  • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak = 1.000 – 5.000 EUR
  • stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR

6) Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 • Spodbuda k statusnemu preoblikovanju:
  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje; sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

 • Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
  • notarski stroški,
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.
 • Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

7) Vavčer za prenos lastništva

 • spodbuda k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.
 • sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov
  • Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
   • 1. Sklop aktivnosti Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
   • 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
   • 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.
 • Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za
  posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na
  dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Na voljo bodo tudi naslednji vavčerji

1) Vavčer za patente, modele, znamke

 • vavčer je na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk, modelov
 • MSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh vrst intelektualne lastnine

2) Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 • sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu

3) Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 • MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njegovih dosežkov, izdelkov oz. storitev s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih
 • povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

4) Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 • spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in iskanje novih poslovnih priložnosti
 • povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih
 • povečanje konkurenčnosti podjetja

5) Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

 • spodbujanje udeležbe podjetij na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija

6)Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

 • podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost)

7) Vavčer za prototipiranje

 • zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Mi vam pomagamo s prijavo na vse zgornje vavčerje, zato nas kontaktirajte še danes in si zagotovite svoj delež nepovratnih sredstev.