Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Mikro spodbude les

Javni razpis BIZI LES


Financiranje podjetij v lesnopredelovalni industriji do 1,5 milijona EUR.

Kratek opis

Javni razpis BIZI LES ponuja ugoden finančni produkt za rast in razvoj podjetij v lesarski industriji.

 • Višina financiranja: 50.000 EUR – 1.500.000 EUR
 • Obrestna mera:
  • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
  • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
 • Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • Možnost predčasnega poplačila
 • Rok oddaje: 30.4.2024

Za financiranje so upravičeni tudi PLAČANI računi.

 

Vsebina

Finančni produkt BIZI LES je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Cilji javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov).
 • Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja).
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej so:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

V poštev za financiranje pridejo tudi že PLAČANI računi. 

Zavarovanje

 • Možne oblike  zavarovanja spodbud so:
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.
 • Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
 • Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • Možnost predčasnega poplačila

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov