Javni razpis pilotno-demonstracijski projekti – DEMO PILOTI 2024


Nepovratna sredstva do 1.000.000 EUR za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov.

Kratek opis

SPIRIT bo v drugi polovici leta objavil javni razpis za nepovratna sredstva za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov (DEMO PILOTI).

  • Razpisnik: SPIRIT
  • Višina sofinanciranja: najmanj 500.000,00 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000,00 EUR.
  • Način sodelovanja: konzorciji, od 3 do 8 podjetij

Povezava do razpisa

Vsebina

SPIRIT je za drugo polovico leta napovedal objavo javni razpis (nepovratna sredstva) za okrevanje in odpornost gospodarstva s pilotno-demonstracijski projekti (DEMO PILOTI).

Javni razpis se naj bi ponovil v letih 2024 – 2028, z vsakoletnim odpiranjem.

Spodaj objavljene informacije se nanašajo na prejšnji javni razpis in služi zgolj kot primer. Prosimo, da upoštevate, da so te informacije objavljene izključno v informativne namene, da vam ponudijo vpogled v možno strukturo in zahteve preteklega razpisa. Kljub podobnostim, ki jih lahko pričakujete, poudarjamo, da prihajajoči javni razpis lahko vsebuje spremembe v smernicah, kriterijih, obsegu financiranja ali drugih pomembnih elementih. Priporočamo vam, da ob objavi novega razpisa pozorno preberete vso aktualno dokumentacijo in se osredotočite na specifične zahteve ter pogoje novega javnega razpisa. Za vse nadaljnje informacije in posodobitve spremljajte našo spletno stran in uradne komunikacijske kanale.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa bo spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa bo podpreti konzorcije podjetij za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.
Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev lahko vključuje oba sklopa aktivnosti:

  • prvi sklop – razvoj pilota in
  • drugi sklop – postavitev in testiranje demonstracije.

V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.

Kakšni so sklopi projekta?

1. sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.

2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije – je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

Pilotni projekt

Pilotni projekt uporablja tehniko ali metodo, ki se na zadevnem področju ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za pilotni projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

  • glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in,
  • glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

Pilotni projekt se financira po shemi državne pomoči RRI.

Demonstracijski projekt

Demonstracijski projekt uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialnoekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta. Demonstracijski projekt vključuje samo demonstracijski del in se financira po regionalni shemi državnih pomoči, razen tedaj ko gre za projekt, ki se izvaja v občinah, ki ne sodijo v območja upravičena do regionalne državne pomoči po Uredbi o regionalni karti – »bele lise« (glej poglavje 9.4. tega javnega razpisa), tedaj se projekt financira po shemi državne pomoči finančne spodbude za MSP.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh (3) in največ osmih (8) konzorcijskih partnerjev, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje (več na povezavi pod ključnimi točkami, določenih v točki 4.1.  in 4.2. javnega razpisa).

Višina sofinanciranja

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD projekta znaša najmanj 500.000,00 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000,00 EUR.

  • Za sklop 1 (pilotni projekt) – sofinanciranje MSP in velikih podjetij
  • Za sklop 2 (demonstracijski projekt) – sofinanciranje MSP in velikih podjetij, razen na območju »belih lis«, kjer velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja

Območje »a«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale, Žužemberk.

Območje »c«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:

Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Divača, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Izola/Isola, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Piran/Pirano, Preddvor, Radovljica, Renče – Vogrsko, Sežana, Šempeter – Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava, Železniki, Žiri, Žirovnica.

Na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči lahko prejmejo pomoč za začetne investicije mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Na upravičenih območjih »c«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči, lahko prejmejo pomoč za začetne investicije mikro, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja pa le za pomoč za nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnosti pomeni vzpostavitev nove poslovne enote.

Območje »belih lis«, ki ni upravičeno po Uredbi o regionalni karti:

Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika.

Uporaba sheme državne pomoči in s tem intenzivnost pomoči za demonstracijski del projekta se določi glede na lokacijo postavitve začetne investicije kot demonstracijskega dela projekta, pri čemer morajo aktivnosti 2. sklopa vseh konzorcijskih partnerjev biti izvedene na eni lokaciji (mestu postavitve demonstracije).

 

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov