Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
stockvault dividend investing finance investments  scaled

Javni razpis JR OPO 2022 – sofinanciranje večjih začetnih investicij


Nepovratna sredstva do 50% za začetne investicije.

Kratek opis

MGRT je razpisal odličen javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij (nepovratna sredstva) na problemskih območjih.

Razpisnik: MGRT

Višina sofinanciranja: od 15 do 50% nepovratnih sredstev (odvisno od velikosti podjetja in lokacije prijavitelja)

Obdobje upravičenih stroškov: od oddaje vloge do 29. oktobra 2025

Rok oddaje: 11. 04. 2022

Vsebina

Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj (MGRT) je objavil odličen javni razpis za nepovratna sredstva za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju z namenom:

– povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu BDP,

– povečanja deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij,

– zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij napram preostali Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali

– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 200 okoljsko odgovornih projektov, ki prispevajo k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Upravičeni prijaviteljev

Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Investicija se mora izvajati na območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane v sodni oziroma poslovni register  v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS,158/20 – ZlntPk-C in 18/21 ) ali v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) oziroma registrirane po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Okvirna višina sredstev in sofinanciranja

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov.

Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15 % do 50 % upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo: najmanj 200.000 eurov upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000 eurov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov) ter največ 1.000.000 eurov upravičenih stroškov.

 

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja upravičenih stroškov projekta je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

Srednje velika podjetja Mikro in mala podjetja
 

Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale

 

40% 50%
 

Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana

 

35% 45%
 

Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorje, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Tolmin, Tržič, Vipava in Žirovnica

 

25% 35%

 

Shema in skladnost s pravili državnih pomoči

Javni razpis se izvaja na podlagi sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III in BE02-2399245-2014/IV; v nadaljnjem besedilu: BE02-2399245-2014).

Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

Način uporabe in pomen posameznih pojmov glede upravičenih stroškov, intenzivnost pomoči in način financiranja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Strokovna komisija vloge oceni na podlagi naslednjih meril:

Merilo Št. točk
1 Bonitetna ocena 10
2 Število novo ustvarjenih delovnih mest 6
3 Dodana vrednost na zaposlenega 10
4 Certifikati 13
5 Namen in cilj investicije 15
6 Vpliv tehnologije na okolje 15
7 Lokacija investicije 6
8 Inovativnost 5
9 Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 5
10 Kapital 15
11 Tehnologija 30
12 Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije 7
13 Investicija 7
14 Manjša poraba surovin/materialov 10
15 Manjša poraba energije 10
16 Trajnostna raba ter varstvo vodnih virov 10
SKUPAJ 174

 

Pri investicijah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in, ki bodo izvajane na območju občin Bovec, Bohinj, Gorje, Kobarid, Kranjska gora in Tolmin in se bodo izvajale v območju Triglavskega narodnega parka, se končni oceni pripiše 10% točk ocene.

Pri investicijah podjetij, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in že imajo pridobljen certifikat ISO 14.001 ali ISO 50.001, se končni oceni pripiše 10% točk ocene.

Maksimalno število točk je 208,8 točk.

Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov