Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
energeti

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina


NOV JAVNI RAZPIS za NEPOVRATNA SREDSTVA do 30% sofinanciranja cen energentov!

Kratek opis

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina.

 • Razpisnik: SPIRIT
 • Sofinanciranje: do 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina
 • Upravičenci: pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
 • Sredstva: 40 milijonov evrov
 • Rok oddaje: 15. 11. 2022

Povezava do razpisa

Vsebina

Osnovni pogoji za prijavo

 • Gospodarska družba ali zadruga, ki je bila registrirana pred 1.12.2021
 • Upravičenec je lahko tudi družba, ki ima registrirane dejavnosti A 01.1, A 01.6, A 03.21 in A 03.22
 • Plačani davki in prispevki, ne sme biti insolventen…
 • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema à mali poslovni odjemalec, katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh
 • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:

US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t)

Pri čemer je:

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q = porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Za posebno pomoč za gospodarstvo količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov upravičenčeve porabe za enako obdobje v letu 2021.

Upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni, ko so dejansko začeli nastajati stroški električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021

Višina upravičenih stroškov oziroma višina sofinanciranja

Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo

Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli:

VMP = 30 % x US

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)

 

Skupna višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo predstavlja seštevek vseh mesečnih višin pomoči upravičencu v upravičenem obdobju.

Skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo na upravičenca skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu 2.1. oddelkom začasnega okvira, ne sme presegati 500.000 eurov.

Skupna višina posebne pomoči za gospodarstvo na upravičenca skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 52. točko 2.4. oddelka začasnega okvira, ne sme presegati 2 milijona eurov

Pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Podjetje lahko prejme tudi pomoč namenjeno za energetsko intenzivna podjejta, če:

 • Podjetje izpolnjuje pogoje za energetsko intenzivno podjetje za leto 2021 (to je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine)
 • Ima izgubo iz poslovanja, pri čemer znašajo upravičeni stroški po formuli US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t) najmanj 50% izgube iz poslovanja v istem obdobju. Podjetje izgubo iz poslovanja oceni in naknadno dokazuje mesečno na podlagi računovodskih izkazov
 • Višina pomoči na upravičenca ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov in znaša največ 80 odstotkov izgub iz poslovanja upravičenca in ne sme presegati 2 milijona eurov pomoči za gospodarstvo po tem zakonu
 • Višina pomoči na upravičenca se lahko poveča na največ 70 odstotkov upravičenih stroškov in lahko znaša največ 80 odstotkov izgube iz poslovanja in ne sme presegati 2 milijona eurov pomoči za gospodarstvo po tem zakonu, če gre za upravičenca dejavnega v naslednjih sektorjih z oznako NACE ali podsektorjih:
Sektorji z NACE oznako:
14.11 Proizvodnja usnjenih oblačil
24.42 Proizvodnja aluminija
20.13 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
24.43 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
17.11 Proizvodnja vlaknin
07.29 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
17.12 Proizvodnja papirja in kartona
24.10 Proizvodnja surovega železa, jekla in ferozlitin
20.17 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
24.51 Litje železa
20.60 Proizvodnja umetnih vlaken
19.20 Proizvodnja naftnih derivatov
24.44 Proizvodnja bakra
20.16 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
13.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
24.45 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
23.31 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
13.95 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
23.14 Proizvodnja steklenih vlaken
20.15 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
16.21 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
23.11 Proizvodnja ravnega stekla
23.13 Proizvodnja votlega stekla
Podsektorji znotraj sektorja tehničnih plinov (20.11):
20.11.11.50 Vodik
20.11.12.90 Anorganske kisikove spojine nekovin
Podsektorji znotraj sektorja proizvodnje drugih organskih osnovnih kemikalij (20.14):
20.14.12.13 Cikloheksan
20.14.12.23 Benzen
20.14.12.25 Toluen
20.14.12.43 o-ksilen
20.14.12.45 p-ksilen
20.14.12.47 m-ksilen in mešani ksilenovi izomeri
20.14.12.50 Stiren
20.14.12.60 Etilbenzen
20.14.12.70 Kumen
20.14.12.90 Drugi ciklični ogljikovodiki
20.14.23.10 Etilenglikol (etandiol)
20.14.63.33 2,2-oksidietanol (dietilenglikol; digol)
20.14.63.73 Etilenoksid (oksiran)
20.14.73.20 Benzol (benzen), toluol (toluen) in ksilol (ksileni)
20.14.73.40 Naftalin in druge mešanice aromatskih ogljikovodikov (razen benzola, toluola, ksilola)
Podsektor znotraj sektorja proizvodnje drugih nekovinskih mineralnih izdelkov (23.99):
23.99.19.10 Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne in njihove mešanice, v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih.

Upravičeno obdobje

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022.

K vlogi je potrebno priložiti

Za enostavno in posebno pomoč:

 • račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun iz 5. člena tega zakona, če uveljavlja posebno pomoč za gospodarstvo,

Za energetsko intenzivna podjetja:

 • odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa iz petega odstavka 7. člena tega zakona, s katero dokazuje, da je energetsko intenzivno podjetje
 • dokazilo o mesečni izgubi iz poslovanja na podlagi računovodskih izkazov
 • račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun

Datum  izplačila

Pomoč za obdobje od junija do septembra bo izplačana do 31.12.2022, za obdobje od oktobra do decembra 2022 pa do 15.3.2023.

Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev za posamezno izplačilo iz predloženih vlog presega 20 milijonov eurov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev za to izplačilo sorazmerno zniža do skupne višine 20 milijonov eurov, pri čemer se ta znesek pri drugem izplačilu poviša za znesek razlike do 20 milijonov eurov, ki je nastala pri prvem izplačilu, če je bil skupni znesek izplačil vseh upravičencev iz prvega izplačila nižji od 20 milijonov eurov.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov