RRI 2022

Javni razpis za razvojne raziskovalne dejavnosti (RRI vlaganja)


Javni razpis za RRI vlaganja v novo tehnologijo za razvoj in raziskave, povečanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Do 60% nepovratnih sredstev.

Kratek opis

SPIRIT bo v drugi polovici leta objavil javni razpis za RRI vlaganja v novo tehnologijo, ki bo prispevala k vlaganju v razvoj in raziskave, povečala produktivnost in konkurenčnost gospodarstva s sofinanciranjem vse do 60%!

Razpisnik: SPIRIT

Višina sofinanciranja:

 • do 40% za velika podjetja
 • do 50% za srednje velika podjetja
 • do 60% mikro in mala podjetja

Okvirna višina sredstev: 40.000.000 EUR

 

Vsebina

SPIRIT bo v drugi polovici leta ponovno objavil javni razpis za nepovratna sredstva za razvojno raziskovalne dejavnosti (RRI). Sofinancirali bodo projekte vse do 60% upravičenih stroškov.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je:

 • prispevati k zelenemu prehodu,
 • k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,
 • povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva,
 • prehod na krožno gospodarstvo,
 • preprečevanje in nadzorovanje onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb,
 • razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Osnovni pogoji za prijavo

 • Kandidira lahko mikro, malo, srednje in veliko podjetje.
 • Podjetja morajo imeti poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve.
 • Imeti sedež v Sloveniji.
 • V kolikor je konzorcijski partner podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z izpiskom iz Sodnega registra, ob oddaji vloge pa s podpisom izjave.
 • Podjetje konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja.
 • Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.
 • Za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, velja, da je lahko ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma poslovni register). Zanj ne velja pogoj, da je delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge nad 30 %
 • Konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega koledarskega leta, glede na datum oddaje vloge, zaposlovati najmanj 3 osebe, pri čemer se upoštevajo podatki o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ki jih bo agencija pridobila iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.
 • Višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje vloge, mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta
 • Podjetje lahko na javnem razpisu v okviru posameznega odpiranja nastopa samo enkrat, in sicer ali v vlogi prijavitelja konzorcija ali v vlogi konzorcijskega partnerja.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru in traja največ 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma izdaje sklepa o izboru do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek RRI projekta.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja RRI

Pogoji za operacijo

 • Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenila konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta.
 • RRI projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa, skladno s točko 2 tega javnega razpisa.
 • RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev
 • RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani agencije
 • Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.
 • Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega RRI projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
 • RRI projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe GBER.
 • Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg najkasneje v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.
 • Vsebina RRI projekta se ne sme nanašati na t.i. rjave RRI elemente, in sicer na premog, nafto, zemeljski plin, modri in sivi vodik, sežigalnice odpadkov ali odlagališča

Upravičeni stroški za sofinanciranje RRI projektov

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov