Likvidnostno posojilo

Javni razpis Komunalna podjetja – financiranje komunalne infrastrukture


Nov finančni produkt je namenjen za investicije javnim komunalnim podjetjem.

Kratek opis

Nov finančni produkt je namenjen za investicije javnim komunalnim podjetjem za investicije v javno infrastrukturo in zbiranje odpadkov.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 50.000 EUR do 1.500.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna OM:  od 1,86 % letno naprej (višina je odvisna od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,57 % letno naprej (višina pribitka odvisna od Skladove ocene projekta)

Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje: samo menice

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Nov finančni produkt je namenjen javnim komunalnim podjetjem, ki delujejo na področju zbiranja ter predelave odpadkov, vodo-oskrbe, javne razsvetljave in drugih področjih komunale, in izvajajo investicije za izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.

Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb
 • Investicije v vodno omrežje/kanalizacijski sistem
 • Izgradnja čistilne naprave
 • Nakup objekta/nepremičnine
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (emisijska/energetska/snovna/vodna produktivnost, višina vlaganj v BAT)

Pogoji prijave

 • Možnost predčasnega poplačila
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 1,5 mio €

Upravičenci

 • Javna podjetja, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021, so:

 • Nakup/gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov oz. objektov javne infrastrukture
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov objektov javne infrastrukture
 • Nova oprema
 • Novi delovni stroji
 • Prevozna sredstva
 • Neopredmetena sredstva

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov