Javni razpis BIZI ZADRUGE – za naložbe v zadružništvu


Javni razpis za financiranje investicij v zadružništvu

Kratek opis

Javni razpis za financiranje investicij v zadružništvu

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 100.000 EUR do 1.500.000 EUR

Obrestna mera:

 • Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98% letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)

Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem do 3 leti

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva.

Cilj javnega razpisa

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov)
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Snovna produktivnost, Energetska učinkovitost)
 • Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev brezpapirnega poslovanja)
 • Razvoj lokalne ekonomije (npr. Povečanje števila lokalnih dobaviteljev, Povečanje odkupnih količin)

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85% upravičenih stroškov
 • Možnost predčasnega poplačila

Upravičenci

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020):

 • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB in 121/21),
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.) ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in / ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko – predelovalne, lesno – predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 so:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov in živil ter dobrega počutja živali
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov