Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
P4L 2020 javni-razpis

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)


Do 60% nepovratnih sredstev za investicije v lesnopredelovalni industriji.

Kratek opis

MGRT je objavil javni razpis za lesnopredelovalno industrijo. Do 60% nepovratnih sredstev za nakupe strojev in investicije v druga opredmetena in neopredmetena sredstva.

 • Razpisnik: MGRT
 • Okvirna višina sredstev: 28 milijonov EUR
 • Višina sofinanciranja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje
 • Rok za oddajo: 1.9. 2022

Vsebina

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.  

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Osnovni pogoji za prijavo

 • Podjetje mora biti MSP
 • Imeti mora registrirano dejavnost (glavno ali kot sekundarno) :
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic)
 • Ni podjetje v težavah
 • Ima plačane prispevke in dajatve

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičeni stroški so naslednji:

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev……; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne-patentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta.

Upravičena območja

 • Območja »a« – kot območja »a« na karti regionalne pomoči je določeno celotno ozemlje Vzhodne Slovenije
 • Območja »c« – kot območja »c« na karti regionalne pomoči je določeno ozemlje Zahodne Slovenije in vključuje:
  • celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 Goriška statistična regija,
  • ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 Gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj,
  • ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 Obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran
  • na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 Osrednjeslovenska statistična regija, občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče.

Pogoji za operacijo

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna)
 • Predvideni investicijski posegi v okviru projekta so skladni s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti (v primeru, da je za prijavljeni projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje se z njegovo predložitvijo zadosti zadevnemu pogoju).

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov