Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

Javni razpis AGRO PF – pred financiranje kmetijskih projektov


Premostitveno financiranje za kmetijska gospodarstva.

Kratek opis

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Višina financiranja: od 5.000 EUR do 450.000 EUR

Obrestna mera:

 • ROM + pribitek 0,41% letno oz. pribitek 0,21% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti.

Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Datumi oddaje: do 31.12.2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa

 • Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Pogoji prijave

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000 €.

Upravičenci

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oz. register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 100,00%.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov