Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
razpis energetika podjetništvo

Javni razpis za sončne elektrarne – kredit – B Energetika


Sofinanciranje do 85% upravičenih stroškov

Kratek opis

Objavljen je nov javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, namenjen spodbujanju projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu.

Razpisana sredstva: 3.000.000 EUR

Oblika sredstev: posojilo

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,66% odvisen od Skladove ocene

Doba vračanja: do 180 mesecev z vključenim moratorijem

Delež sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov

Višina zneska: od 100.000 do 1.000.000 EUR

Rok oddaje vloge: od 15.8.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa

Spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

Učinkovita raba energije za naložbe:

 • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
 • energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu

Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe:

 • toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
 • zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe…
 • zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Razpisni pogoji

Upravičeni vlagatelji so upravičenci:

 • registrirani v skladu z ZGD, kot: pravna oseba, d.n.o., kd., d.d., d.o. , itd. ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah, kot zadruga.
 • zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost: zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec, ter v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, in sicer registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 in so:

 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • nova oprema in delovni stroji
 • neopredmetena sredstva

Posojilni pogoji

Obrestna mera je lahko:

 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,66% letno naprej, odvisen od Sklada
 • skupna doba vračanja: do 180 mesecev z vključenim moratorijem.
 • delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov.
 • višina zaprošenega zneska: min. 100.000 EUR, max. 1.000.000 EUR.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava nepremičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov